Preus i taxes

La Generalitat de Catalunya fixa cada curs acadèmic els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i per a la Universitat Oberta de Catalunya.

D'acord amb el Decret 268/2016, de 5 de juliol de 2016, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques per al curs 2016-2017, la UOC ha d'aplicar els preus fixats pel Govern.

Per consultar els preus i taxes fixats per aquest curs acadèmic, podeu adreçar-vos a la pàgina del vostre programa de doctorat:

Els cursos, seminaris o altres activitats de formació que estiguin inclosos en un programa de màster universitari i s'incorporin a l'itinerari formatiu de l'estudiant, s'han d'abonar d'acord amb els preus fixats per a aquestes titulacions. L'import de cada curs o activitat de formació es forma de la suma del preu per crèdit 34,06€ i del preu per crèdit del recurs d'aprenentatge 12,75€. 

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria

Els cursos de recerca, transferència i emprenedoria tenen un cost per crèdit de 115€. Aquests cursos tenen un valor acadèmic entre 2 i 3 crèdits cada un.