La UOC crea Graf, un sistema visual pioner per avaluar les competències de l'estudiantat

  Exemple d'un gràfic de competències obtingut amb Graf

Exemple fictici d'un gràfic de competències que permet el sistema Graf de la UOC. Els estudiants el poden personalitzar segons les necessitats, exportar i compartir amb futurs ocupadors.

Els estudiants obtenen un informe gràfic constantment actualitzat que els permet veure com evolucionen


Amb Graf, els graduats i graduades poden mostrar a futurs ocupadors les competències que han après o millorat a la Universitat, més enllà del seu expedient acadèmic

Quan un estudiant obté un títol universitari se li atribueixen una sèrie de coneixements, capacitats i habilitats apresos al llarg d'assignatures i cursos. Però, què sap fer exactament? Quines competències s'amaguen darrere aquell títol? I en quin grau les ha adquirides? La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) fa un salt en l'avaluació per competències amb la posada en marxa de Graf, un sistema per treballar l'avaluació de les competències en les assignatures i mostrar el progrés de l'estudiant de manera gràfica.

Es tracta d'un projecte innovador que la UOC va començar a implementar l'any 2018 en diferents fases pilot. Fins ara, Graf s'ha desplegat en cinc titulacions (tres màsters, un postgrau i una especialització), amb un total de 59 assignatures, 140 professors i professores i 625 estudiants.

«Hi ha una mancança de tipus qualitatiu en el resultat final de l'avaluació que fins ara mai ningú no havia abordat i que està relacionada amb la necessitat de connectar de manera més evident amb el mercat ocupador», explica Sílvia Sivera, directora de l'eLearn Center (eLC), el centre d'innovació educativa de la UOC, des d'on s'ha desenvolupat el sistema. «Graf representa una nova experiència d'avaluació de competències a la UOC, que permet afegir valor i fer un pas més enllà en les pràctiques d'avaluació habituals fins ara. Ha estat un repte d'enginyeria formativa transversal i interdisciplinària», assegura. El desenvolupament de Graf ha implicat un equip de 24 persones de l'eLC, de les direccions i els equips tècnics dels programes participants i de l'Àrea de Serveis Acadèmics de la UOC.

El sistema avalua l'aprenentatge i la progressió curricular de les competències dels estudiants, que poden obtenir un informe gràfic competencial propi. El resultat es presenta gràficament per tal que l'estudiant el pugui incloure, per exemple, en el seu currículum, com a evidència de les habilitats adquirides al llarg dels seus estudis. El professorat, per la seva banda, disposa d'una eina rigorosa que li permet fer l'avaluació d'aquest progrés.

El projecte parteix de la premissa que avaluar competències va més enllà de corregir activitats i que cal enriquir el resultat de l'activitat de l'estudiant més enllà de la nota que se li adjudica habitualment (A, B, C+, C-, D). Això implica que s'ha de valorar el grau d'assoliment dels seus aprenentatges i orientar-lo en el desenvolupament progressiu de les competències. «En aquest sentit, el model de la UOC, basat en un procés d’avaluació contínua, permet identificar el progrés competencial dels estudiants. A través de les activitats, poden mostrar la seva capacitat per fer servir el coneixement, entès com la combinació d’informació, comprensió, habilitats, valors i actituds en contextos concrets, i per donar resposta a demandes específiques. Aquestes capacitats són fonamentals a l’hora d’incrementar el seu grau d’ocupabilitat», apunta Carles Sigalés, vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC.

 

Els recursos del professorat per fer l'avaluació

L'eina de disseny competencial que incorpora Graf és la que permet configurar el mapa de competències a la direcció de la titulació i al professorat responsable. Aquest mapa de competències es basa en dos conceptes, les dimensions i les rúbriques, que han d'ajudar el professorat a fer l'avaluació de l'estudiantat per mitjà de l'eina d'avaluació competencial.

Com detalla Cristina Girona, responsable pedagògica de Graf i assessora en disseny formatiu per a l'ensenyament i aprenentatge en línia de l'eLearn Center de la UOC, «Graf ajuda el professorat a millorar el plantejament de les assignatures perquè obliga a una reflexió profunda prèvia sobre les diferents dimensions del treball competencial i també a fer una avaluació més acurada de cada activitat presentada, que permet orientar millor els estudiants de cara a pròxims lliuraments». El professorat rep una formació i suport tècnic i pedagògic continuat en totes les etapes del procés per poder utilitzar les eines a l'abast de manera eficaç.

Les dimensions són les unitats en què es descompon una competència com ara la planificació i execució de projectes d'acció social, la capacitat de lideratge estratègic en empreses del sector de l'automoció, el pensament crític per a l'acció transformadora del planeta o la capacitat d'anàlisi i resolució de problemes en el desenvolupament de sistemes i aplicacions informàtiques, i es concreten en les assignatures mitjançant els resultats d'aprenentatge de les activitats. Per a cada competència i dimensió s'elabora una rúbrica d'avaluació. Aquestes rúbriques disposen de quatre graus d'assoliment per a cada dimensió: no assolit, parcialment assolit, assolit i assolit excel·lent.

Les rúbriques de Graf es converteixen en l'instrument que informa l'estudiant de les expectatives del professorat respecte del que ha d'aprendre i l'ajuda a situar-se respecte del que sap i del que sap fer.

 

Així funciona Graf: pas a pas

El mapa de competències està dissenyat per tot un programa formatiu; després l'eina de disseny competencial es carrega al sistema i s'hi facilita l'accés des de l'aula virtual. Els estudiants fan les activitats per aprendre i posar les competències a la pràctica. Un cop lliuren els treballs, es generen les evidències i el professorat pot accedir al sistema, avaluar el nivell de progrés de competències utilitzant les rúbriques i fer el retorn pedagògic. El desenvolupament de l'aprenentatge de competències de l'estudiant es representa gràficament, i aquest obté el seu informe gràfic competencial (IGC), que pot personalitzar i exportar al seu currículum. L'IGC s'actualitza amb l'avaluació de cada activitat, de manera que l'estudiant pot consultar el seu progrés constantment.

«L'alumnat disposa d'un instrument amb el qual pot evidenciar les competències adquirides a la Universitat d'una manera comprensible per als diferents agents socials i del mercat laboral, siguin competències vinculades a l'àmbit disciplinari o de capacitat de lideratge, de treball col·laboratiu en entorns multidisciplinaris o de comunicació efectiva», assenyala Núria Domènech, cap del projecte Graf i experta en desenvolupament de processos d'innovació educativa de l'eLearn Center de la UOC.

La iniciativa ha estat un èxit en els cursos i els estudis en què ja s'ha provat en fase pilot. De cara al futur, es vol abordar com el model podria incorporar evidència extraacadèmica, provinent de la vida personal i professional dels estudiants, «especialment en una universitat com la nostra, en què més d'un 90 % dels estudiants treballen», diu Sivera. A més a més, la UOC es planteja continuar treballant en el projecte per tal que la cultura de l'avaluació per competències esdevingui una realitat a les universitats.

 

Avaluar per competències: un requeriment oficial

Dissenyar competencialment un programa d'estudis reforça i permet enfortir les possibilitats d'ocupabilitat dels graduats i graduades del sistema universitari, com es recull en el reial decret (RD) publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE) aquest mateix setembre i pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i el procediment per assegurar-ne la qualitat. «Tanmateix, a la UOC amb Graf hem volgut anar més enllà i crear quelcom que aporti un valor tangible tant per a l'estudiantat com per a les empreses», argumenta Sivera. «Graf és una eina útil i exportable, que podrien adoptar i implementar altres universitats», assenyala.

La UOC continua treballant per generar i millorar el suplement europeu al títol (SET), el document oficial que acompanya el títol universitari. Graf va en la mateixa línia, ja que s'orienta a proporcionar a l'estudiantat un sistema robust i fiable d'acreditació de competències reconegut per una gran diversitat d'agents socials i ocupadors.

 

Aquest projecte de la UOC beneficia l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat.

 

Article de referència:

El sistema Graf d'avaluació per competències de la UOC es va presentar en el congrés The Learning Ideas Conference, que va tenir lloc a Nova York el juny de 2021.

Girona C., Pastor L., Mas X., Martínez-Aceituno J. A. (2022) GRAF: A System for the Assessment, Accreditation and Representation of Competency Learning in Online Higher Education. A: Guralnick D., Auer M. E., Poce A. (eds). Innovations in Learning and Technology for the Workplace and Higher Education. TLIC 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 349. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90677-1_11

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i investigadores i els 52 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearn Center (eLC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.

Més informació: research.uoc.edu #25anysUOC

Experts UOC

Foto de la professora Sílvia Sivera Bello

Sílvia Sivera Bello

Expert/a en: Publicitat, creativitat, publicitat viral, màrqueting viral, creativitat publicitària, publicitat i TIC, redacció publicitària, llenguatge publicitari i publicitat alternativa.

Àmbit de coneixement: Comunicació i publicitat.

Veure fitxa
Foto del vicerector Carles Sigalés Conde

Carles Sigalés Conde

Vicerector de Docència i Aprenentatge

Expert/a en: Integració de les TIC a l'educació.

Àmbit de coneixement: Polítiques educatives.

Veure fitxa