Sigles i acrònims

Sigles i acrònims més habituals

A
àcid desoxiribonucleic ADN
alta densitat (high density) HD
alta velocitat espanyol, [tren d'] AVE
amplitude modulation ('modulació d'amplitud') AM
associació de famílies d'alumnes AFA
associació de mares i pares d'alumnes AMPA
associació de pares d'alumnes APA
associació de veïns AV

 

B
base de dades BD
batxillerat unificat polivalent BUP
Boletín Oficial del Estado BOE
C
cable television ('televisió per cable') CATV
central processing unit ('unitat central de processament') CPU
centre de normalització lingüística CNL
Centre de Recerca en Economia Internacional CREI
codi d'identificació fiscal CIF
codi postal CP
col·legi públic CP
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica CIRIT
compact disk ('disc compacte') CD
compact disk-read only memory ('disc compacte només per a lectura de memòria') CD-ROM
Comunitat Econòmica Europea CEE
Comunitat Europea CE
Consell d'Europa CE
Consell General del Poder Judicial CGPJ
Consell Superior d'Investigacions Científiques CSIC
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió CCRTV
Cos de la Policia Nacional CPN
D
decret D
decret legislatiu DLEG
decret llei DL
denominació d'origen DO d. d'o. (abreviatura)
després del que hi ha escrit (post scriptum) PS
Diari Oficial de la Comunitat Europea DOCE
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV
Diccionari de la llengua catalana (de l'Institut d'Estudis Catalans) DIEC
Diccionari de la llengua catalana (d'Enciclopèdia Catalana) DLC
dipòsit legal DL dip. leg. (abreviatura)
direcció general DG dir. gen. (abreviatura)
disc compacte (compact disk) CD
disc compacte només per a lectura de memòria (compact disk-read only memory) CD-ROM
document nacional d'identitat DNI
E
educació general bàsica EGB
educació primària EP
ensenyament secundari obligatori ESO
escola universitària EU
Estats Units d'Amèrica EUA
F
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya FGC
foli F f. o bé f/ (abreviatura)
Fons Monetari Internacional FMI
formació professional FP
freqüència modulada FM

 

G
Guàrdia Civil GC
Guàrdia Urbana GU
H
high density ('alta intensitat') HD
high frequency ('alta freqüència') HF
hypertext markup language ('llenguatge d'etiquetatge d'hipertext') HTML
hypertext transfer protocol ('protocol de transferència d'hipertext') HTTP
I
impost sobre activitats econòmiques IAE
impost sobre béns immobles IBI
impost sobre el valor afegit IVA
impost sobre la renda de les persones físiques IRPF
índex de preus al consum IPC
Institut Català de la Salut ICS
institut d'ensenyament secundari IES
Institut d'Estudis Catalans IEC
institut de batxillerat IB
Institut de Ciències de l'Educació ICE
institut de formació professional IFP
Institut Nacional d'Ocupació (Instituto Nacional de Empleo) INEM
International Business Machines IBM
International Organization for Standardization (Organització Internacional per a la Normalització) ISO
international standard book number ('número internacional normalitzat per als llibres') ISBN
international standard serial number ('número internacional normalitzat per a les publicacions en sèrie') ISSN
L
llei L
Llei d'arrendaments urbans LAU
Llei d'autonomia universitària LAU
Llei de reforma universitària LRU
llei orgànica LO
Llei orgànica d'ordenació general del sistema educatiu LOGSE
local area network ('xarxa d'àrea local') LAN
M
matrícula d'honor MH
modulació d'amplitud (amplitude modulation) AM
mosso/a d'esquadra ME m. d'e. (abreviatura)
Mossos d'Esquadra ME M. d'E. (abreviatura)
Museu d'Art Contemporani de Barcelona MACBA
Museu Nacional d'Art de Catalunya MNAC
N
no apte/a NA
no presentat/ada NP
notable N
número d'identificació fiscal NIF
O
ordinador personal (personal computer) PC
ordre O
ordre de pagament OP
ordre ministerial OM
Organització de les Nacions Unides ONU
Organització de Països Exportadors de Petroli OPEP
Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord OTAN
Organització Mundial de la Salut OMS
Organització Nacional de Cecs Espanyols ONCE
organització no governamental ONG
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya OBC
P
personal computer ('ordinador personal') PC
personal d'administració i serveis PAS
pes brut PB p. b. (abreviatura)
pes net PN p. n. (abreviatura)
petita i mitjana empresa PIME
policia militar PM
post data ('després de lliurada') PD
post scriptum ('després del que hi ha escrit') PS
preu de venda al públic PVP
producte interior brut PIB
producte nacional brut PNB
producte nacional net PNN
proves d'aptitud per a l'accés a la universitat PAAU

 

R
random access memory ('memòria d'accés aleatori') RAM
read only memory ('memòria només de lectura') ROM
recerca i desenvolupament R+D
reial decret RD
reial decret legislatiu RDLEG
reial decret llei RDL
resolució R

 

S
Seguretat Social SS
Seguretat Social, règim especial SSRE
Seguretat Social, règim general SSRG
sentència S
servei públic SP
sistema monetari internacional SMI
societat anònima SA
societat civil privada SCP
societat cooperativa SCOOP
societat en comandita SC
Societat General d'Autors i Editors SGAE
societat limitada SL

 

T
taxa anual equivalent TAE
televisió TV
televisió per cable (cable television) CATV
terme municipal TM
text refós TR
tren d'alta velocitat TAV
tren d'alta velocitat (train à grande vitesse) TGV
Tribunal Constitucional TC
U
Unió d'Associacions Europees de Futbol (Union of European Football Associations) UEFA
Unió Europea UE
unitat central de processament (central processing unit) CPU
unitat de cures intensives UCI
unitat de vigilància intensiva UVI
Universitat Autònoma de Barcelona UAB
Universitat d'Alacant UA
Universitat d'Andorra UdA
Universitat de Barcelona UB
Universitat de Girona UdG
Universitat de les Illes Balears UIB
Universitat de Lleida UdL
Universitat de Perpinyà UP
Universitat de València UV
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya UVic-UCC
Universitat Jaume I UJI
Universitat Lliure de Catalunya ULC
Universitat Nacional d'Educació a Distància UNED
Universitat Oberta de Catalunya UOC
Universitat Politècnica de Catalunya UPC
Universitat Politècnica de València UPV
Universitat Pompeu Fabra UPF
Universitat Ramon Llull URL
Universitat Rovira i Virgili URV

 

W
what you see is what you get ('el que veus és el que obtens', en informàtica) WYSIWYG
wide area network ('xarxa d'àrea estesa') WAN
World Wide Web ('xarxa d'abast mundial') WWW
X
xarxa digital de serveis integrats XDSI
xarxa d'àrea estesa (wide area network) WAN
xarxa d'àrea local (local area network) LAN