Símbols

Els símbols són representacions de conceptes fixades per algun organisme oficial i, en la majoria de casos, tenen un reconeixement internacional.

Si es componen de lletres, s'escriuen amb majúscules o minúscules, independentment de la tipografia general del text, segons que s'hagi fixat per a cada cas. No tenen mai marca de plural i s'escriuen sense punt.

Símbols i espais

Hi ha d'haver un espai blanc entre el valor numèric i el símbol.

13 km   8 min   100 ºC   80 %

Hi ha, però, algunes excepcions.

4' (minuts geomètrics)   30º

Nota. Per impedir que la xifra i el símbol se separin en dues línies, l'espai en blanc ha de ser un espai sense salt de línia (per exemple, en Word: Ctrl + maj. + espai).

Presència dins d'un text

No s'han de deixar símbols intercalats en el discurs.

quin percentatge s'obté
quin tant per cent s'obté
[i no pas quin % s'obté]

Coherència

No s'han de barrejar símbols i paraules senceres.

km/h    [i no pas km/hora]

Símbols i magnituds

Els símbols referits a una magnitud només es poden fer servir quan aquesta magnitud s'expressa amb xifres.

15 km
15 quilòmetres
quinze quilòmetres
[i no pas quinze km]

Partició

El símbol i la xifra a què es refereix formen un tot inseparable i, per tant, no es poden separar a final de ratlla.

: els símbols de l'euro (€) i d'altres monedes s'utilitzen exclusivament (però no de manera obligatòria) en llistes i taules numèriques. Per tant, mai no es fan servir en un text continu.