Accentuació

Mots que abans de la nova ortografia (2016) portaven accent diacrític i ara no en porten

bóta (recipient per al vi) ós/óssa (animal)
cóc (com coca) rés (pregària)
cóm (menjadora) ròssa (bèstia vella)
dóna, dónes (verb donar) séc (plec)
féu (passat de fer, i desféu, reféu...) sègle (sègol)
jóc (d'ajocar) sèu (greix)
Lés (població) sóc, só, fóra (verb ser)
mèu (miol) tòt (broc gros)
mòlt (participi de moldre) véns, vénen (verb venir)
móra (fruita) vés (verb anar)
nét/a (fill/a del fill/a) véu (passat del verb veure)
nós (pronom fort) ...