Comunicació institucional i models de documents

Certificat

El certificat té la funció que una persona legalment autoritzada doni fe del contingut d'un altre document, de fets i dades que consten en un arxiu, registre, etc.


El caràcter oficial d'aquest document fa que tingui una estructura molt concreta i que el to sigui formal i concís.

Hi ha dos aspectes clau que cal tenir en compte a l'hora de redactar un certificat: el tractament personal i l'estructura sintàctica del document.

Tractament personal

L'emissor ha de fer servir la primera persona del singular (jo) i s'ha de referir al destinatari del document d'una manera impersonal, ja que el destinatari final d'aquest document no acostuma a ser explícit.

Estructura sintàctica

El certificat s'estructura com si fos una sola oració amb subjecte, verb i complements.

Les dades de l'emissor fan la funció de subjecte i l'expressió CERTIFICO correspon al verb principal de l'oració.

Les dades que se certifiquen fan la funció d'objecte directe d'aquest verb i van precedides de la conjunció que si la frase presenta una forma verbal conjugada. Si hi ha més d'un fet o d'una circumstància, és convenient separar-los en punts independents.

CERTIFICO:
1. Que la senyora Mireia Pasqual...
2. Que...

+ Torna al començament

Dades de l'emissor

Hi han de constar el nom i els cognoms de l'emissor i, entre comes, el càrrec que ocupa i el nom de l'entitat a què correspon el càrrec. Aquestes dades encapçalen el document.

Pere Cases, cap de la Secretaria de Títols de la Universitat Oberta de Catalunya,

CERTIFICO:

Cos del certificat

Ha d'anar introduït per la forma CERTIFICO, amb majúscules i seguida de dos punts per destacar visualment el nucli de la certificació.

A continuació s'han d'escriure les dades que se certifiquen introduïdes per la conjunció Que.

En cas que s'hagi de certificar més d'una dada, és recomanable separar-les per paràgrafs i numerar-les.

1. Que Maria Serra i Conca ha treballat en aquesta empresa des de l'any 2007.
2. Que ha demostrat que és una persona responsable i complidora.
3. Que és apta per a qualsevol feina de gestió que li sigui encarregada.

Fórmula de certificació

La fórmula de certificació bàsica és la següent:

I, perquè consti, signo aquest certificat.

S'hi poden afegir altres variables:

  • Si el certificat el demana expressament la persona interessada, la fórmula queda de la manera següent:

        I, perquè consti, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat a l'efecte de...

  • Si el certificat necessita el vistiplau d'un altre càrrec, cal preveure que hi pot haver les fórmules següents:

        I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de...

    I, perquè consti, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat amb el vistiplau de...

Datació

S'hi han de fer constar el lloc i la data en què s'emet el document de la manera següent:

El nom de la localitat i, separat per una coma, el dia (amb xifres), el mes (amb lletres) i l'any (amb xifres, complet i sense punt entre la primera xifra i la segona), sense puntuació final.

Lleida, 22 de març de 2019

Signatura

Només hi ha de figurar la firma manuscrita, sense les dades de l'emissor, perquè ja figuren a l'encapçalament del document.

En cas que calgui el vistiplau* d'una altra persona, a la dreta de la signatura de l'emissor, a la mateixa altura, hi han de constar les dades i la signatura d'aquesta persona:

Vist i plau
Càrrec (introduït per l'article determinat el/la, segons què hi correspongui)
Signatura
Nom i cognoms

*Cal recordar que vistiplau, junt, és un substantiu que significa 'verificació i conformitat' i vist i plau, separat, és la fórmula per a introduir la signatura del càrrec que ha vist el document i l'aprova.


+ Torna al començament