Personal docent investigador

El professorat de la UOC impulsa i dirigeix l'activitat docent no presencial, i gestiona els plans d'estudis, els continguts de les matèries i els materials docents, vetllant en tot moment per la coordinació del procés d'aprenentatge dels estudiants i la qualitat de la formació.

Impulsa la innovació, especialment en metodologies aplicades a l'ensenyament no presencial i en la recerca en el seu àmbit de coneixement, liderant activitats que contribueixen a difondre el coneixement i transferir-lo a la societat, i participant-hi.

El professorat propi de la UOC forma un equip d'alt nivell que es configura en una organització integrada i de cultura emprenedora, orientada a l'excel·lència, i que fa del treball científic, la qualitat i l'eficiència un dels objectius bàsics per a la gestió docent.

La UOC té el distintiu Human Resources Excellence in Research, el segell de qualitat que reconeix la capacitat de generar un entorn de treball favorable a la recerca, fomentant l'estudi i potenciant la carrera dels investigadors en el marc europeu.

Els processos de selecció de la UOC es basen en els principis OTM-R, per tal d'assegurar que se selecciona la millor persona per al lloc de treball.

 
L'OTM-R és conegut per les seves sigles en anglès (open, transparent and merit-based recruitment) i pretén implementar pràctiques de reclutament obertes, transparents i basades en el mèrit. És un dels pilars de la Carta europea dels investigadors i, en particular, del Codi de conducta per a la contractació d'investigadors, publicat per la Comissió Europea el 2005.

Talent UOC