Procés d'admissió del grau de Psicologia

Aquest pla d’estudis té places limitades i requereix un procés d’admissió amb la finalitat de seleccionar a les persones candidates. Hauràs de tenir presents els criteris que es tindran en compte, la documentació acreditativa que caldrà adjuntar en cada cas i el calendari del procés.

 

Criteris d’admissió

Es valorarà la nota mitjana acadèmica de la titulació prèvia, la nota de la prova d’accés o el nombre de crèdits convalidats en el cas dels Estudis iniciats o finalitzats universitaris fora de l’estat espanyol a l'àmbit de la Psicologia. Cal que tinguis present que hauràs d’adjuntar documentació on aparegui la teva nota.

 

Opcions d’accés i documentació que es requerirà per l’admissió:

 • Titulació universitària espanyola: certificat acadèmic amb la nota mitjana (ponderació 5-10)

  * En cas que tinguis una titulació universitària UOC, no caldrà que informis de la nota mitjana ni hauràs d'adjuntar la documentació.

 • Cicle Formatiu Grau Superior / FP2 / PAU/ EBAU / Selectivitat: certificat d’accés amb la nota mitjana i, si a més has fet la fase específica de les PAU, certificat amb les notes.

 • Prova per a majors de 25 anys: certificat amb la qualificació de les proves.

 • Prova per a majors de 45 anys: certificat amb la qualificació de les proves.

 • Credencial UNED Asiss: credencial amb la qualificació.

 • Batxillerat homologat estranger no comunitari: l’homologació del batxillerat amb la nota d’admissió o nota mitjana.

 • Batxillerat LOE 2016 sense PAU o repetidors 2017: certificat del batxillerat amb la nota mitjana.

 • Títol universitari amb homologació/equivalència ministerial: l’homologació i l’equivalència de la nota mitjana. Per a més informació pots consultar aquesta web.

 • Homologació ministerial de formació professional: l’homologació i l’equivalència de la nota mitjana.

 • Majors de 40 amb experiència professional en l'àmbit de la titulació:

  • DNI.

  • Carta de motivació que justifiqui l'interès per estudiar a la UOC i pel grau al qual vols accedir.

  • Currículum detallat.

  • Certificat de vida laboral, expedit per l'organisme oficial competent, o documentació equivalent que acrediti l'experiència professional relacionada amb el grau.

  • Relació numerada de tota la documentació presentada sobre els mèrits indicats al currículum.

  • Qualsevol altra documentació que consideris convenient i que acrediti l'experiència laboral i professional descrita al currículum.

Tingues present que per poder accedir amb aquesta opció d’accés hauràs de fer el pagament d’una la taxa per l’entrevista de 110 euros (descompte del 50% per famílies nombroses de categoria general i del 100% per famílies nombroses de categoria especial, grau de discapacitat mínim del 33%, víctimes d’actes terroristes o de violència masclista en l’àmbit de la parella)

 • Convalidació parcial d'estudis estrangers: certificat acadèmic de la titulació universitària estrangera on constin les qualificacions, els crèdits, el tipus d'assignatura, la convocatòria i l'any dels estudis que vols convalidar en català, castellà o anglès


Sol·licita l’admissió 

Has d’emplenar el formulari d'admissió que trobaràs a la fitxa de programa, a les dates establertes, i enviar la documentació acreditativa de la teva opció d’accés.


Distribució de places i criteris segons l'opció d'accés

Els candidats i candidates tenen un percentatge de places reservades segons la seva opció d'accés. Aquestes places s'ordenen segons el nombre d'aspirants i la nota. Consulta la distribució de places i els criteris segons la teva opció d'accés.

 • Places reservades:  60%
 • Criteris: Nota mitjana de les proves o de la titulació + fase específica de les PAU, en cas d'haver-les fet. Les persones que hagin superat les PAU tenen preferència d'admissió en l’assignació de places sobre les que van cursar el batxillerat LOE els anys 2016 i 2017.

 • Places reservades:  25%
 • Criteris: Nota mitjana de la titulació.

 • Places reservades:  6%
 • Criteris: Nota mitjana de les proves.

 • Places reservades:  3%
 • Criteris: Credencial amb la qualificació / nota mitjana de batxillerat.

 • Places reservades:  2%
 • Criteris: Nota mitjana de les proves.

 • Places reservades:  1%
 • Criteris: Nombre de crèdits superats en l'àmbit de la psicologia o en un camp afí (cal tenir un mínim de 30 crèdits).

 • Places reservades:  1%
 • Criteris: Nota mitjana de la titulació.

 • Places reservades:  1%
 • Criteris: Valoració dels mèrits professionals (es necessita un mínim de 5 punts per fer l'entrevista personal).

 • Places reservades:  1%
 • Criteris: Nota mitjana de la titulació.

Calendari del procés d’admissió i matrícula

Del 8 al 21 de novembre: període per omplir el formulari d’admissió amb la informació requerida i l’adjunció dels documents detallats.

El 30 de novembre es publicarà la llista provisional amb les persones admeses a l’e-Tauler de la Seu electrònica de la UOC. 

Hi ha 3 possibles resolucions:

 • Admès/admesa: el candidat o la candidata es podrà matricular dels estudis un cop es publiqui la llista definitiva i rebrà un correu amb les indicacions;
 • no admès / no admesa: falta algun document o el que ha presentat està incomplet;
 • llista d'espera: el candidat o la candidata pot complir els requisits documentals, però, de moment, la seva nota està per sota de la de l'última persona que ha obtingut plaça per a aquesta opció d'accés.

Del 30 de novembre al 3 de desembre: es podran presentar les al·legacions a través del següent formulari:

Bases / Criteris de les al·legacions:

 • Les persones que hagin resultat admeses, així com les persones que es trobin en llista d'espera, disposaran d'un termini  de quatre (4) dies naturals, a comptar des del mateix dia de la publicació de l'adjudicació provisional, per renunciar a la plaça atorgada, o bé, per presentar al·legacions en el  formulari d'al·legacions  que s'indica. Si transcorregut aquest termini, no es presenta cap al·legació, l'adjudicació provisional tindrà la consideració d'adjudicació definitiva.
 • Les al·legacions han de circumscriure's a la valoració de la candidatura, d'acord amb els criteris d'admissió establerts al procés. En cap cas s'admetran al·legacions que tinguin com a finalitat aportar documentació que s'hagués d'haver acompanyat a la sol·licitud de la candidatura durant el període d'esmenes.
 • Les al·legacions seran resoltes per l'òrgan d'admissió abans de la publicació de l'adjudicació definitiva . La resolució de l'òrgan d'admissió no és objecte de recurs.

El 13 de desembre es publicarà la llista definitiva amb les persones admeses i no admeses a l’e-Tauler de la Seu electrònica de la UOC i es notificarà per correu electrònic a les persones admeses com realitzar l’accés i la matrícula.

Hi ha 3 possibles resolucions:

 • Admès/admesa: el candidat o la candidata es podrà matricular dels estudis un cop es publiqui la llista definitiva i rebrà un correu amb les indicacions;
 • no admès / no admesa: falta algun document o el que ha presentat està incomplet;
 • llista d'espera: el candidat o la candidata pot complir els requisits documentals, però, de moment, la seva nota està per sota de la de l'última persona que ha obtingut plaça per a aquesta opció d'accés.

Del 13 al 21 de desembre les persones admeses podreu sol·licitar l’accés als estudis, accedir al campus virtual de la UOC i contactar amb el tutor o la tutora per formalitzar la matrícula.

 • El 9 de gener de 2024, en cas que hagin quedat places vacants, es contactarà amb les persones que estiguin en llista d’espera segons l’ordre de puntuació de la valoració de l’admissió.

 • Del 9 al 15 de gener de 2024, les persones admeses podreu sol·licitar l’accés als estudis, accedir al campus virtual de la UOC i contactar amb el tutor i la tutora per formalitzar la matrícula.

 • El 18 de gener de 2024, en cas que hi hagi places vacants, es contactarà amb les persones que estiguin en llista d’espera segons l’ordre de puntuació de la valoració de l’admissió.

 • Del 18 al 24 de gener de 2024, les persones admeses podreu sol·licitar l’accés als estudis, accedir al campus virtual de la UOC i contactar amb el tutor i la tutora per formalitzar la matrícula.

Pagament fraccionat

Pots fraccionar el pagament del teu grau, màster universitari o programa de postgrau en quotes.

img

També et pot interessar...

L'opinió dels nostres graduats

Graduades i graduats de la UOC t'expliquen en primera persona com han viscut el procés d'aprenentatge amb nosaltres i com la nostra metodologia els ha permès compaginar feina, estudis i vida personal.

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Tipus de formació
Àrea
Subàrea
Programa
Gènere
Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?