Beques per a persones refugiades, sol·licitants d'asil o apàtrides

Les beques per a persones refugiades, sol·licitants d'asil apàtrides estan adreçades a aquelles persones que tingueu la condició de refugiades, demandants d'asil o apàtrides. Es convoquen 21 beques per cobrir l'import de matrícula de diversos programes pel primer semestre del curs 2023-2024.

Termini sol·licitud tancat. 

En cas de discrepància, la informació vàlida serà la que consti en les bases de la convocatòria publicades a l'e-tauler de la UOC.

 • 8 beques per especialitzacions

 • 5 beques per a cursos d'idiomes

 • 4 beques per a assignatures lliures

 • 4 beques per a cursos professionalitzadors

A aquestes beques hi podeu optar aquelles persones que compliu els següents requisits:

 • Ser majors de 18 anys.

 • Tenir la condició de persona refugiada, sol·licitant d'asil o apàtrida a data de presentació de les sol·licituds.

 • Tenir accés regular a Internet i disponibilitat d'ordinador o portàtil.

 • Disposar de competències en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a nivell mig.

 • En el cas d'optar a cursos la docència dels quals s'imparteixi en castellà o en anglès, serà necessari tenir domini de l'idioma, com a mínim, el nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MECR). S'han de tenir presents les consideracions especificades en l'annex I de la convocatòria.

Es prioritzaran les candidatures d'aquelles persones que prèviament hagin resultat adjudicatàries en altres edicions i hagin fet seguiment del curs al qual hagin optat, independentment de la qualificació final obtinguda.

S'acceptaran les candidatures d'aquelles persones becades a convocatòries anteriors i que hagin fet seguiment del programa formatiu al què van optar, independentment de la qualificació final obtinguda.

Una mateixa persona podrà ser adjudicatària un màxim de 4 edicions comptades des de la seva primera adjudicació. Les següents postulacions seran rebutjades.

Quedaran excloses de les beques aquelles persones que s'hagin presentat a altres beques internacionals que ofereix la UOC, com ara OEA, ICETEX i SENESCYT o similars.

L'òrgan de selecció valorarà les candidatures de les persones que compliu amb els requisits i puntuarà la vostra carta de motivació amb un màxim de 8 punts.

 

La quantitat individual de la beca cobreix el 100% de l'import de la matrícula, ja sigui del programa d'especialització, del curs d'idiomes, de l'assignatura lliure o del curs professionalitzador de la UOC que hagueu escollit cursar.

La bonificació no serà aplicable a l'import que s'ha d'abonar en segones i posteriors matrícules d'un mateix crèdit, ni serà acumulable a altres descomptes de la UOC.

Tanmateix, la bonificació només s'aplicarà al semestre acadèmic objecte de les bases, i per tant, no es podrà posposar, ajornar o fraccionar per a posteriors semestres.

 

Per sol·licitar una beca per a persones refugiades, sol·licitants d'asil o apàtrides, seguiu els següents passos:

Primer. Ompliu el formulari de sol·licitud de beca (bases de la convocatòria disponibles a la seu electrònica).

Segon. Envieu per correu electrònic i en un únic document la documentació acreditativa a l'adreça global_access@uoc.edu. Ha d'incloure:

 1. Comprovant de la sol·licitud d'asil o altra documentació on quedi reflectida la vostra condició de refugiat/da o apàtrida, segellat per l'autoritat competent del país on s'hagi sol·licitat.

 2. Declaració jurada que acrediti la situació de necessitat econòmica que impossibiliti a la persona candidata fer-se càrrec de les despeses de matrícula del curs. S'adjunta un model a l'annex II de la convocatòria.

 3. Carta de motivació de mínim 350 paraules on la persona interessada ha d'indicar els següents aspectes:

  • Informació bàsica. País d'origen i de residència. Especifiqueu si disposeu de residència fixa durant el curs. També, el programa al que opteu per a la beca (assignatura, curs d'idioma, especialització). Quines motivacions teniu per sol·licitar la beca i quines expectatives teniu en relació amb el curs; i com heu conegut el programa de beques.

  • Informació acadèmica. Nivell d'estudis actual, quan va ser l'últim cop que s'ha cursat algun estudi, en quin país i ciutat, i coneixements d'idiomes i nivell dels mateixos.

  • Accés i domini de tecnologia. Si es té accés a un ordinador amb connexió a internet i webcam per connectar-s'hi regularment. També si coneix el model educatiu de la UOC.

  • Entorn d'estudi i organització del temps. Si té disponibilitat per dedicar unes 20 hores setmanals a l'estudi. Cal indicar les ocupacions principals del dia en quins moments i llocs té previst estudiar.

  • Entorn social. Indicar si compta amb el suport d'una institució o organització o qualsevol aspecte que es consideri comentar.

 4. En el cas d'optar a programes d'especialització, assignatures lliures o cursos professionalitzadors amb docència en castellà: 

  • Les persones candidates procedents de països o zones geogràfiques on el castellà sigui l'idioma oficial, no hauran d'acreditar el nivell de coneixement de l'idioma.

  • Les persones candidates procedents de països o zones geogràfiques on el castellà no sigui l'idioma oficial podran acreditar-lo d'alguna de les següents formes:

   • Si es disposa d'això, fotocòpia del títol o certificat que acrediti un domini de la llengua de docència equivalent, com a mínim, al B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER).

   • Si no esteu en possessió de cap titulació o certificat es podrà acreditar el nivell mitjançant la realització de la següent prova de nivell: Prova de nivell de castellà.

 5. En el cas d'optar a programes d'especialització o assignatures lliures amb docència en anglès:

  • Les persones candidates procedents de països o zones geogràfiques on l'anglès sigui l'idioma oficial, no hauran d'acreditar el nivell de coneixement de l'idioma.

  • Les persones candidates procedents de països o zones geogràfiques on l'anglès no sigui l'idioma oficial podran acreditar-lo d'alguna de les següents formes:

   • Si es disposa d'això, fotocòpia del títol o certificat que acrediti un domini de la llengua de docència equivalent, com a mínim, al B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER).

   • Si no esteu en possessió de cap titulació o certificat es podrà acreditar el nivell mitjançant la realització de la següent prova de nivell: Prova de nivell d'anglès.

    Únicament les persones candidates que realitzin les proves de nivell hauran d'enviar una captura de pantalla del resultat al correu electrònic global_access@uoc.edu juntament amb la documentació citada anteriorment.

 6. Documentació addicional no obligatòria ni excloent:

  • En el cas que la persona candidata consideri que pot aportar altra documentació addicional d'interès, pot adjuntar-la a la resta de la documentació requerida. Són exemples: fotocòpia del títol universitari oficial, o del resguard de pagament de les taxes d'expedició del títol, o d'un certificat substitutori del títol, certificats o diplomes de cursos o voluntariat, cartes de recomanació (amb data posterior a la publicació. S’adjunta guió orientatiu a l’annex II de les bases), Currículum Vitae, etc.

Quedaran excloses de les presents beques aquelles persones que no hagin presentat la documentació acreditativa de la seva candidatura en un únic document, com s'especifica en l'apartat 2 de la convocatòria.

Quedaran excloses de les presents beques i de futures edicions aquelles persones que hagin presentat cartes de motivació plagiades d'altres persones candidates.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de juny de 2023, inclòs. Es realitzaran entrevistes telefòniques obligatòries a les persones preseleccionades amb la finalitat d'assegurar que compleixen amb els requisits. En el cas de detectar incoherències es restaran un màxim de 4 punts de la carta de motivació.

En el cas de no localitzar la persona preseleccionada després de tres (3) intents de contacte, es descartarà la seva candidatura. Les entrevistes es realitzaran entre els dies 28 de juny i 5 de juliol de 2023 (ambdós inclosos).

 

· 15 de juny de 2023: Data límit per postular a la beca

· 16 de juny de 2023: Data límit per lliurar la documentació requerida.

· Del 28 de juny al 5 de juliol de 2023: Entrevistes telefòniques a persones preseleccionades.

· 7 de juliol de 2023: Publicació del llistat provisional de persones seleccionades a l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC.

· Del 8 al 9 de juliol de 2023: Termini de presentació d'al·legacions.

· 12 de juliol de 2023: Publicació del llistat definitiu de persones seleccionades a l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC.

· Del 14 de juliol al 21 de juliol de 2023: Període per a la formalització de la matrícula.

Els cursos de la UOC es fan en línia.

L'activitat docent té lloc al Campus Virtual, un entorn virtual on trobareu les aules, el vostre espai personal i les eines necessàries per a l'estudi i la comunicació.

Per saber més sobre el model educatiu consulta aquí.

En el cas de les especialitzacions, les assignatures lliures i els cursos professionalitzadors, la docència es fa en castellà o anglès, depenent del programa (es pot consultar l’idioma de docència a l’annex I de les bases).

Podeu consultar les bases legals de la convocatòria a l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC, a l'apartat Beques, ajuts i premis.

En cas de discrepància, la informació vàlida serà la que consti a les bases de la convocatòria publicades a l'e-tauler de la UOC.

 

També et pot interessar...