Beques Randstad

La UOC i la Fundació Randstad convoquen beques de matrícula per promoure la formació de postgrau en titulacions de Comunicació, Compliance, Protecció de Dades, Economia, Empresa, Informàtica i Tecnologia de persones que tinguin reconeguda una discapacitat de com a mínim el 33 % amb l'objectiu de fomentar-ne la integració en el mercat de treball i en la societat.

Es convoquen beques destinades a finançar el 90% del cost de la matrícula del programa formatiu becat per iniciar els estudis el segon semestre del curs acadèmic 2022-2023.

Termini de sol·licitud tancat.

En cas de discrepància, la informació vàlida serà la que consti en les bases de la convocatòria publicades a l'e-tauler de la UOC.

 • Cursos d'especialització
 • Postgrau

Són cursos de subàrees de coneixement UOC relacionades amb titulacions de Comunicació, Compliance, Protecció de dades, Economia, Empresa, Informàtica i Tecnologia, que tenen data d'inici febrer i març 2023.

Els cursos de la UOC s'imparteixen en línia.

L'activitat docent té lloc al Campus Virtual, un entorn virtual on trobaràs les aules, el teu espai personal i les eines necessàries per a l'estudi i la comunicació.

Per tenir més informació sobre el model educatiu de la UOC, fes clic aquí.

La docència s'imparteix en castellà o català.

La durada de la beca és per a un programa formatiu de postgrau de la UOC que iniciï docència febrer i març 2023.

La quantia individual de la beca suposa una bonificació del noranta per cent (90 %) sobre l'import de la matrícula del programa formatiu becat a què el beneficiari vulgui optar per iniciar els estudis el segon semestre del curs acadèmic 2022-2023. .

La bonificació no és aplicable a l'import que cal abonar en segones i posteriors matrícules d'un mateix crèdit, ni és acumulable a altres descomptes de la UOC.

Les persones interessades a obtenir alguna de les beques de matrícula convocades en les bases han de seguir els passos següents:

 1. Emplenar el formulari de sol·licitud de beca de la UOC.
 2. Enviar-lo a l'adreça de correu electrònic becafrandstad@uoc.edu amb la documentació següent:
  • Còpia del document nacional d'identitat (DNI) o passaport.
  • Còpia del document de l'empadronament actual.
  • Còpia del certificat o de la resolució, expedida per l'organisme competent espanyol, que acrediti el reconeixement del grau de discapacitat, igual o superior, al trenta-tres per cent (33 %).
  • Còpia de l'expedient dels estudis oficials finalitzats de rang més alt que donen accés als estudis objecte de la beca, a l'efecte de calcular la nota mitjana.
  • Si escau, còpia del document que acrediti que s'està en situació legal de desocupació en l'últim any: resolució dictada per l'autoritat laboral en un expedient de regulació d'ocupació, acta de conciliació administrativa o judicial o la resolució judicial definitiva, carta d'acomiadament, certificat del SEPE, etc.

 • 12 de desembre del 2022: data límit per sol·licitar la beca.
 • 13 de desembre de 2022: data límit per entregar la documentació. 
 • 16 de desembre del 2022: publicació de la llista provisional de persones seleccionades a l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC.
 • Del 17 al 18 de desembre del 2022: termini de presentació d'al·legacions.
 • 20 de desembre del 2022: publicació de la llista definitiva de persones seleccionades a l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC.
 • Del 22 de desembre del 2022 al 9 de gener del 2023: període de formalització de la matrícula.

També et pot interessar...