Qualitat de les titulacions

Les titulacions que ofereix la UOC són oficials; estan adaptades a l'espai europeu d'educació (EEES) i avalades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que n'asseguren el rigor i l'acompliment del estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) s'encarrega d'avaluar les titulacions oficials dins del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA).

Un cop avaluats favorablement per l'AQU, aquests programes són aprovats pel Consell d'Universitats i inscrits al Registre d'Universitats, Centres i Títols del Ministeri. 

Aquests processos asseguren el rigor de les titulacions oficials i l'acompliment dels estàndards de qualitat europeus exigits per l'European Association for Quality Assurance in Higher Education.

Des de l'espai Cicle de vida de les titulacions podeu consultar tota la documentació relativa a les diferents etapes de l'MVSMA, que garanteix l'oficialitat dels títols, i podeu accedir al recull d'indicadors que permet analitzar i valorar l'activitat formativa per tal de dur a terme aquest procés d'avaluació i millora contínua.

Resultats

Consulta els indicadors que permeten el seguiment i anàlisis de les titulacions en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

c5Gt2sl5Ylo

Oferta formativa

També et pot interessar...