Administració i Direcció d'Empreses

El teletrebajo, una nueva comprensión del Trabajo. El encaje de la deuda de seguridad y salud en una Sociedad digital

 El teletrebajo, una nueva comprensión del Trabajo. El encaje de la deuda de seguridad y salud en una Sociedad digital
11/05/2021

Autoria: Mar Sabadell-Bosch
Programa: Món jurídic en l’àmbit de l’empresa
Llengua: Castellà
Direcció de Tesis: Dr. Guillermo García González: Dra. Eva Rimbau Gilabert
Departament / Institut: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement 

Matèries: Ciències socials, Treball. Relacions laborals. Ocupació. Organització del treball, Formes d'organització i cooperació a l'economia, Qüestions generals de dret. Mètodes i ciències auxiliars del dret, Branques especialitzades del dret. Matèries legals diverses, Benestar i problemes socials. Treball social. Ajuda social. Habitatge. Assegurances.
Paraules clau:  Teletreball, Societat digital, Treball flexible, Dret laboral, Seguretat i salut laboral, , Responsabilitat en matèria de prevenció de riscos, TIC. 

+ Enllaç al projecte

Resum:

Aquesta tesi examina com les característiques de la feina afecten la satisfacció amb la vida a Europa, més concretament, com afecta la feina i les característiques actuals de la feina associades amb la intensificació de l’ús de les TIC la satisfacció laboral i la satisfacció amb la vida a Europa?
Les conclusions d’aquesta tesi proporcionen informació que és rellevant no només per al món acadèmic, sinó també per les organitzacions d’empreses, per a la gestió dels recursos humans, i pels responsables polítics. En primer lloc, aquesta tesi constata la importància de distingir per tipus de treballadors pel què fa el benestar. En segon lloc, els resultats mostren que els ingressos juguen un paper relativament petit en tots els àmbits de satisfacció. Més aviat, els factors relacionats amb les condicions laborals i l’organització del treball són importants, i són els que s’haurien de contemplar en els contractes de treball. En tercer lloc, els efectes de les TIC són que moderen el paper dels determinants de la satisfacció laboral. Finalment, la tesi mostra que les característiques de la vida laboral afecten la satisfacció amb la majoria dels dominis de la vida.