Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
29/05/2019

Autor:  Balbina Rocosa Alsina
Programa: Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
Idioma: Català
Directors: Dr. Albert Sangrà Morer, Dra. Nati Cabrera Lanzo
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya. 

Paraules clau: Competència d'aprendre a aprendre, Aprenentatge estratègic, Metacognició, Tecnologia avançada de l'aprenentatge, Tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC).

+ Enllaç al projecte

Resum

Aquesta tesi pretén fer una aproximació al desenvolupament de la Competència d'Aprendre a Aprendre (CAaA), centrant-se en com s'implementa i quin paper hi juga el suport de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). El context d'aquesta recerca és un estudi de cas múltiple a quatre centres d'Educació Secundaria Obligatoria (ESO), sota una visió estratègica d'enfocament de pràctiques metodològiques basades en paràmetres socioconstructivistes, desenvolupament competencial i un ús intensiu de les TIC. S'analitzen els processos que permeten el desenvolupament de la CAaA, tant des d'un àmbit estratègic com metodològic.
 
Les preguntes concretes que es plantegen en aquesta recerca són les següents:
 
• Com s’està desenvolupant la CAaA a nivell estratègic, metodològic i d’integració curricular?
• Com intervenen les TIC en el desenvolupament de la CAaA?
• En quina mesura estan en concordança les estratègies de desenvolupament de la CAaA amb els models definits d’AaA?
• Quines estratègies, tècniques o pràctiques per AaA es fan explícites als alumnes?
• Quines estratègies, tècniques o pràctiques per AaA duen a terme els alumnes?
• Segons la percepció d’alumnes i de professors, quines estratègies, tècniques o pràctiques per AaA sorgeixen, es recolzen i es veuen potenciades amb l’ús de les TIC i es poden implementar de forma transversal?
 
En relació a les preguntes plantejades, la recerca es proposa els objectius següents: 
 
• Descriure com s’està duent a terme el desenvolupament de la CAaA.
• Identificar quines estratègies, tècniques o pràctiques per AaA es desenvolupen amb el suport de les TIC.
• Concretar propostes de millora i pautes concretes que facilitin el desenvolupament de la CAaA amb l’ús de les TIC als centres educatius.
 
Paraules clau: Competència d'aprendre a aprendre, Aprenentatge estratègic, Metacognició, Tecnologia avançada de l'aprenentatge, Tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC).