Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
15/05/2017

Autor: Raquel Ferreras Garcia 
Programa: Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
Idioma: català
Directors: Dr. Enric Serradell López i Dra. Ana Beatriz Hernández Lara 
Departament / Institut: Estudis d'Economia i Empresa 

Paraules clau: E-learning, pla d'empresa, emprenedoria, competències


+ Enllaç al projecte

Resum

L'objectiu de l'estudi és avaluar els efectes que té la creació de plans d'empresa sobre el desenvolupament de les competències emprenedores dels estudiants. Així, un dels principals propòsits d'aquesta tesi és aconseguir més comprensió dels factors que afecten el desenvolupament d'un tipus de competències tan especials com són les competències emprenedores en un entorn universitari de desenvolupament de l'emprenedoria, tant des d'un punt de vista objectiu (competències assolides) com subjectiu (competències percebudes). A aquest efecte la unitat d'anàlisi triada ha estat els estudiants que cursen l'assignatura Treball final de grau en l'àrea d'emprenedoria del grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat Oberta de Catalunya, els quals són els millors representants de l'estudi en qüestió, ja que en l'assignatura desenvolupen un pla d'empresa.