Dret, Política i Economia

 
LÍNIA 1. PERSONA, BÉNS IMMATERIALS I ESPAI DIGITAL

Professorat

Grup

 
Drets fonamentals, principis, justícia
 
Anàlisi, des de la perspectiva de la teoria i la filosofia jurídiques, d'aspectes relacionats amb l'estructura, la interpretació i l'aplicació dels principis jurídics, amb especial atenció als drets fonamentals; anàlisi dels conflictes entre principis i/o drets, ponderació i proporcionalitat; fonaments teòrics dels drets humans, les seves relacions amb les teories de la justícia i altres àmbits de la filosofia política; relacions entre el Dret i la moral.
 
Email: dmartinezz@uoc.edu
 
 
DDI

Aspectes ètics de la IA

Anàlisi de les qüestions i desafiaments ètics que plantegen els avenços en el camp de la intel·ligència artificial, així com propostes sobre criteris o pautes ètiques per guiar els desenvolupaments en aquest camp, aplicats a qualsevol dels seus diversos àmbits, com el dels transports, les inversions, les decisions automatitzades, l'aplicació del dret (jutge artificial), la salut, etc., així com la rellevància de la transparència dels processos o l' impacte en la privacitat i altres drets, entre altres qüestions.

Email: dmartinezz@uoc.edu
DDI

Protecció integral de la infància i l'adolescència enfront de la violència

Estudi empíric i jurídic de la violència contra la infància. Disseny i avaluació de programes de prevenció, detecció, actuació o intervenció davant possibles casos de maltractament infantil (de qualsevol forma de violència). Avaluació de l'aplicació i l'impacte de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència en centres educatius i entitats socials.

 
Email: imontielj@uoc.edu
Sistema de justícia penal

Responsabilitat dels intermediaris

Aquesta proposta de recerca se centra en qüestions relacionades amb la responsabilitat dels intermediaris d'Internet pels continguts de tercers carregats en els seus serveis o mitjançats d'una altra manera. Pot abordar, en particular, la responsabilitat relativa a les infraccions de drets d'autor o de marques. Es fomenta la realització d'anàlisis comparatives, especialment pel que fa als marcs jurídicos de la UE i dels Estats Units.

Dr. Miquel Peguera
Email: mpeguera@uoc.edu
DDI

El tractament fiscal de les parelles de fet

El tractament fiscal de les parelles de fets constitueix un camp de recerca polèmic en a l'àmbit del Dret financer i Tributari, especialment per la competència de les Comunitats Autònomes sobre la seva regulació i per les seves similituds amb la institució del matrimoni, malgrat constituir realitats jurídiques no equiparables. Per això, en aquesta tesi, es proposa la delimitació i estudi del seu tractament tributari, amb la finalitat de posar de manifest les principals qüestions polèmiques que es plantegen i aportar propostes necessàries de millora.

 
Dra. Irene Rovira Ferrer
Email: iroviraf@uoc.edu
TAXBUSINESS

Violència sexual en les relacions de parella

Estudi empíric i jurídic sobre la violència sexual en l'àmbit de les relacions de parella i la resposta del sistema de justícia penal

Email: jtamarit@uoc.edu
 
Sistema de justícia penal
 
Estudi jurídic i victimològic sobre la desaparició forçada d'infants durant el franquisme
 
Estudi sobre la problemàtica dels infants robats i la desaparició forçada d'infants durant el franquisme i sobre les possibles respostes a les seves necessitats de reparació. Reconstruir la possible situació de victimització de mares solteres i nens durant l'època esmentada i cercar respostes a les necessitats reparadores que aquesta victimització pot haver creat. Es farà, d'una banda, a través d'un estudi documental exhaustiu que permeti obtenir dades estadístiques rellevants, i de l'altra amb entrevistes qualitatives a diversos testimonis de l'època i nens que hagin residit a la institució.
 
La recerca ha de permetre conèixer quines són les necessitats experimentades per les persones involucrades i en un marc de recerca dels seus orígens, quina és, per a elles, la millor manera de satisfer aquestes necessitats, cosa que enllaça amb les opcions de justícia restaurativa. Igualment, en tractar-se de victimitzacions que s'infligien en un context institucional, l'estudi ha de plantejar quina resposta es podria donar a aquest nivell davant d'eventuals sol·licituds de reparació de les víctimes.
 
Email: jtamarit@uoc.edu
Sistema de justícia penal

Aplicació dels drets d'autor en línia

Qüestions relatives a l'aplicació dels drets d'autor en línia. Problemes de legislació i jurisdicció aplicables. Identificació dels infractors. Responsabilitat dels ISP.

Email: rxalabarder@uoc.edu
DDI

La llei de drets d'autor i la intel·ligència artificial

Preguntes sobre l'originalitat, l'autoria i els drets connexos. Han de protegir-se els resultats de la IA en virtut de la llei de drets d'autor? I si és així, com?

 
Email: rxalabarder@uoc.edu
 
  
DDI

La llibertat d'expressió i la regulació dels ISP

Les normes que regulen la responsabilitat dels ISP i com poden afectar l'aplicació de la llibertat d'expressió en línia.

 
Email: rxalabarder@uoc.edu
DDI

Excepcions i limitacions als drets d'autor en el patrimoni de la UE

El règim (no) harmonitzat d'excepcions i limitacions en el patrimoni de la UE. Especial referència a la "recent tendència" a una major harmonització mitjançant l'obligatorietat de les E&L.

 
Email: rxalabarder@uoc.edu
 
 
DDI

Resolució de litigis en línia (ODR)

Implicacions jurídiques del blockchain i altres tecnologies avançades aplicades a la resolució de litigis en línia. 

 
Email: avilalta@uoc.edu
DDI

Accés a la Justícia (A2J) i sistemes de justícia

La transició cap a una digitalització plena per a aconseguir una justícia oberta, relacional, resilient, eficient i compromesa amb les necessitats reals de les persones, en particular d'aquelles amb algun grau de discapacitat o vulnerabilitat, i aprofitant tot el potencial de la tecnologia d'avantguarda dins del ple respecte als drets fonamentals.

Email: avilalta@uoc.edu
DDI
ADR sectorial i digitalització
 
La mediació i altres mecanismes de resolució de conflictes -conciliació, arbitratge, defensors del poble- estan calant en diversos sectors (consumidors, viatges i turisme, oci, esports, etc.) que estan demandant un coneixement i una aplicació especialitzats. Identificació de noves àrees de coneixement i anàlisi.
Email: avilalta@uoc.edu
DDI