Dret, Política i Economia

 
LÍNIA 2. EMPRESA I MERCATS

Professorat

Grup

 
Fiscalitat directa
 
Anàlisi de la imposició sobre la renda de les persones físiques, la imposició de societats, la tributació de les successions i donacions i la fiscalitat del patrimoni.
 
 
Ana María Delgado García

Email: adelgadoga@uoc.edu
 
 
TAXBUSINESS

Fiscalitat indirecta

Estudi de la imposició sobre el consum general (Impost sobre el Valor Afegit), els impostos especials, i l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Ana María Delgado García

Email: adelgadoga@uoc.edu
TAXBUSINESS

Fiscalitat internacional

Anàlisi de la residència fiscal, la doble imposició internacional, els convenis per a evitar la doble imposició, els paradisos fiscals, la imposició sobre la renda de no residents i els impostos duaners.

 
Ana María Delgado García

Email: adelgadoga@uoc.edu
TAXBUSINESS

Fiscalitat autonòmica i local

Estudi del sistema tributari autonòmic de règim comú, els tributs propis de les Comunitats Autònomes, els impostos cedits per l'Estat i el sistema tributari local.

Ana María Delgado García

Email: adelgadoga@uoc.edu
TAXBUSINESS

Procediments tributaris

Anàlisi dels principis generals de l'aplicació dels tributs i les normes comunes sobre actuacions i procediments, la gestió tributària, la inspecció dels tributs, la recaptació tributària, les infraccions i sancions, i la revisió dels actes de naturalesa tributària.

 
Ana María Delgado García

Email: adelgadoga@uoc.edu
TAXBUSINESS

Aspectes generals dels tributs

Estudi dels principis i normes tributaris, els ingressos i despeses públiques, les obligacions tributàries i el fet imposable, obligats tributaris, elements de quantificació del tribut i extinció del deute tributari.

Ana María Delgado García

Email: adelgadoga@uoc.edu
 
TAXBUSINESS
 
Administració electrònica tributària
 
Anàlisi del dret i l'obligació a la relació electrònica amb l'Administració tributària, les seus i registres electrònics, la protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit tributari, les actuacions d'informació i assistència per internet, la col·laboració social en la gestió tributària, les declaracions telemàtiques, les notificacions tributàries electròniques, la facturació electrònica, els recursos i reclamacions per via electrònica, i big data i intel·ligència artificial en l'àmbit tributari.
 
Ana María Delgado García

Email: adelgadoga@uoc.edu
TAXBUSINESS

Fiscalitat empresarial i del comerç electrònic

Estudi de la fiscalitat directa del comerç electrònic, fiscalitat indirecta del comerç electrònic, tributació dels pagaments electrònics, l'impost sobre determinats serveis digitals, la imposició en l'economia digital.

Ana María Delgado García

Email: adelgadoga@uoc.edu
TAXBUSINESS

Politiques actives d'ocupació per al mercat de treball del s. XXI

Anàlisi, propostes i millora de les polítiques actives d'ocupació en un mercat caracteritzat per la digitalització: intermediació laboral, incentius a l'ocupació i a l'autoocupació, formació professional, etc.

 
Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
Email: ibeltran_de_heredia@uoc.edu

Antonio Fernández García
Email: afernandezgarcia16@uoc.edu
 
  
TAXBUSINESS

Reptes de la Seguretat Social i de la prevenció de riscos laborals

Anàlisi, propostes i millora de la prevenció de riscos laborals i de les diferents prestacions contributives i no contributives de la Seguretat Social: jubilació, naixement i cura de menor, risc durant l'embaràs i la lactància, incapacitat temporal i permanent, etc.

 
Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
Email: ibeltran_de_heredia@uoc.edu

Antonio Fernández García
Email: afernandezgarcia16@uoc.edu
TAXBUSINESS

El dret col·lectiu del treball a l'economia de dades

Anàlisi de les estratègies de flexibilitat empresarial basades en la digitalització (plataformes, crowdworking, empresa xarxa, etc.) que suposen un desafiament per al moviment sindical, la negociació col·lectiva i la representació legal dels treballadors.

 
Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
Email: ibeltran_de_heredia@uoc.edu

Antonio Fernández García
Email: afernandezgarcia16@uoc.edu
 
 
TAXBUSINESS

Dret del treball i psicologia de la conducta

Anàlisi dels elements conductuals conscients i per sota del nivell conscient que poden contribuir a explicar el comportament humà amb l'objectiu de configurar una arquitectura de les normes sociolaborals que permeti millorar la seva eficàcia i l'assoliment dels objectius legals.

 
Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
Email: ibeltran_de_heredia@uoc.edu

Antonio Fernández García
Email: afernandezgarcia16@uoc.edu
TAXBUSINESS

Fenòmens de pluralitat empresarial i relacions laborals

Anàlisi dels fenòmens de pluralitat empresarial (contractes, cessió, subrogació i/o grups d'empreses) i el seu impacte en les relacions laborals.

Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
Email: ibeltran_de_heredia@uoc.edu

Antonio Fernández García
Email: afernandezgarcia16@uoc.edu
TAXBUSINESS
Automatització i algoritmes i relacions laborals
 
Anàlisis de l'impacte de l'automatització i els algoritmes en la dimensió individual i col·lectiva de les relacions laborals, així com dels drets fonamentals de les persones treballadores
 
 
Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
Email: ibeltran_de_heredia@uoc.edu

Antonio Fernández García
Email: afernandezgarcia16@uoc.edu
TAXBUSINESS

Reptes de la flexibilitat interna i externa del contracte de treball

Anàlisi dels descriptors de les mesures de flexibilitat interna i externa i articulació de mecanismes que facilitin el seu equilibri amb l'objectiu de promoure la continuïtat de les relacions de treball.

Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
Email: ibeltran_de_heredia@uoc.edu

Antonio Fernández García
Email: afernandezgarcia16@uoc.edu
TAXBUSINESS

Les relacions de treball dels empleats públics i els reptes tecnològics i de millora de l'estabilitat

Anàlisi dels reptes que la transformació tecnològica planteja en els empleats públics i/o estudi dels instruments jurídics dirigits a millorar les seves condicions de treball i estabilitat.

Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
Email: ibeltran_de_heredia@uoc.edu

Antonio Fernández García
Email: afernandezgarcia16@uoc.edu
TAXBUSINESS

El metavers i la transformació dels actius empresarials

L'impuls de les noves tecnologies (xarxes DTL - entre elles la blockchain-, la Intel·ligència Artificial i la Internet de les Coses -IoT-) està canviant la manera d'entendre l'activitat empresarial i el caràcter i valor dels actius empresarials. L'última fita (i hype) en aquest moment és el desenvolupament del metaverso com a nou camp d'expansió empresarial. L'objecte d'aquest treball seria, partint de l'estudi de la configuració i estructura d'aquests nous escenaris, analitzar la transformació o adaptació dels actius empresarials en aquests nous mercats, reflexionar sobre l'impacte d'aquestes transformacions i proposar solucions legals i pràctiques a les problemàtiques que es generin.

 
Email: vjimenezse@uoc.edu
DDI
Màrqueting digital i e-retailing
 
L’impacte dels canals digitals de màrqueting en les propostes de valor de les marques i el seu acompliment en comerç electrònic.
Adopció i màrqueting de les noves tecnologies per al comerç electrònic.
 
Email: vjimenezse@uoc.edu
DDI

Mercats digitals i competència

En l'actualitat, els mercats digitals estan en un procés de transformació important degut, entre altres factors, als intents de regulació, especialment en l'àmbit de la Unió Europea. Aquesta proposta busca estudiar tant els problemes existents en els mercats digitals des de la perspectiva del dret de la competència com les solucions proposades des d'una perspectiva crítica.

 
Email: vjimenezse@uoc.edu
DDI

Protecció del patrimoni cultural a la Unió Europea

Regulació del mercat europeu en matèria de circulació de béns culturals. Mecanismes per a la lluita contra el tràfic il·lícit de béns culturals.Llicències d'importació i procediment administratiu. Restriccions i mecanismes europeus de restitució d'obres objecte de tràfic il·lícit.

Maria Julià Barceló

Email: mjuliabar@uoc.edu
 

Turisme i desenvolupament sostenible en el mercat interior europeu

Limitacions a la lliure prestació de serveis turístics per motius sanitaris (Covid-19). Limitacions de l'ús d'habitatges com a lloguers turístics i garanties a la lliure prestació de serveis i lliure circulació de persones (regulació del dret de la UE i aplicació de les normes nacionals). Aplicació de l'Agenda 2030 per a garantir el desenvolupament d'un turisme sostenible.

Maria Julià Barceló

Email: mjuliabar@uoc.edu
 

El treball a distància en l'àmbit fiscal

L'eliminació de les barreres físiques que ha permès el potencial de la revolució tecnològica de les últimes dècades ha generat un món cada vegada més globalitzat en el qual és possible treballar o exercir una activitat econòmica des d'i per a qualsevol part. Per això, davant les seves importants conseqüències en el poder impositiu dels Estats i la necessària adaptació de la correcta tributació sobre aquest tema, la tesi que aquí es proposa té per objectiu delimitar i estudiar la fiscalitat del treball a distància (ja sigui per compte propi o per compte d'altri), amb la finalitat de posar de manifest les principals qüestions polèmiques que es plantegen i aportar propostes necessàries de millora.

Irene Rovira Ferrer

Email: iroviraf@uoc.edu
TAXBUSINESS

Dret de drons

Es tracta d'aprofundir, dins del dret aeronàutic, en els aspectes relatius al règim jurídic dels UAS (Sistemes d'Aeronaus No tripulades): normativa nacional, europea i internacional, estatut jurídic del UAS, estatut jurídic de les persones que participen en les operacions amb UAS, responsabilitat per danys materials i morals -relatius al dret a la protecció de dades de caràcter personal i dels drets fonamentals- causats en les operacions amb UAS en les categories oberta, específica i certificada, i segur. Es treballen les normes i procediments aplicables a la utilització de UAS sobre la base del Reglament d'execució (UE) 2019/947, de la Comissió, de 24 de maig de 2019, i els requisits per al disseny, la fabricació, el manteniment i la comercialització dels UAS, així com els dels operadors de UAS de tercers països sobre la base del Reglament Delegat (UE) 2019/945 de la Comissió, de 12 de març de 2019.

Blanca Torrubia Chalmeta

Email: btorrubia@uoc.edu
TAXBUSINESS

Concurs de creditors: procediment i alternatives

S'aprofundeix en l'estudi de les normes concursals generals, el concurs de l'herència i les especialitats del concurs del deutor que tingui determinades característiques subjectives o objectives, així com en el dret de la crisi alternatiu –que, a vegades, és previ– al dret tradicional de la insolvència. Aquest altre dret, anomenat preconcursal, inclou la comunicació de l'obertura de negociacions amb els creditors; els acords de refinançament, els acords extrajudicials de pagament, i les especialitats del concurs consecutiu, sigui a un acord de refinançament, sigui a un acord extrajudicial de pagaments. També s'estudien les normes de dret internacional privat. Tot això sobre la base de la regulació continguda en Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal i, a l'espera de la seva trasposició, en la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per a augmentar l'eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, i per la qual es modifica la Directiva (UE) 2017/1132.

Blanca Torrubia Chalmeta

Email: btorrubia@uoc.edu
TAXBUSINESS

Contractació mercantil

S'aprofundeix en l'estudi de la contractació mercantil en el marc de les noves tecnologies, que inclou: a) la teoria general de les obligacions i contractes mercantils i l'anàlisi dels contractes intel·ligents o "smart contracts" l'ocupació dels quals és possible gràcies a les bases de dades distribuïdes (DLT), de les quals "blockchain" és una tipologia concreta, b) el contracte de compravenda mercantil, les compravendes especials i els contractes afins a aquesta compravenda, catalogats com a contractes d'intercanvis de béns, s'analitzen en el segon bloc temàtic; c) els contractes de col·laboració, que inclouen els contractes d'agència i comissió, d) els contractes de distribució on se situen la franquícia, la concessió i la distribució selectiva, amb les qüestions de dret de la competència que requereixen ser tingudes en compte, e) els contractes bancaris, de finançament, del mercat de valors i d'assegurances.

Blanca Torrubia Chalmeta

Email: btorrubia@uoc.edu
TAXBUSINESS

Dret societari

S'aprofundeix en l'estudi de l'organització i funcionament de les societats, les maneres de finançament, la tutela dels creditors socials, els conflictes entre socis, les operacions de modificació estructural, la responsabilitat dels administradors i apoderats i la responsabilitat de la societat. Així mateix, s'estudien els grups de societats.

Blanca Torrubia Chalmeta

Email: btorrubia@uoc.edu
TAXBUSINESS

Dret de la competència

S'estudien en profunditat les normes dirigides a regular el correcte funcionament del mercat, la qual cosa inclou: a) la regulació de la lliure competència (regulació de les conductes prohibides -pràctiques col·lusòries i abús de posició dominant-, i de les conductes controlades -concentracions econòmiques i ajudes públiques), la prohibició de les conductes deslleials i b) la protecció de propietat industrial, això és, de les marques i noms comercials (signes distintius), de les patents i models d'utilitat (invencions), i dels dissenys industrials i topografies de semiconductors. També s'inclou l'estudi dels noms de domini i de les obtencions vegetals.

Blanca Torrubia Chalmeta

Email: btorrubia@uoc.edu
TAXBUSINESS

Infracció de marques a internet

Aquesta línia de recerca se centra en qüestions de dret de marques, en especial en aspectes sobre les funcions de la marca i la infracció de marca a internet, entre d'altres. 

Miquel Peguera Poch

Email: mpeguera@uoc.edu

DDI
Fiscalitat immobiliària
 
La present línia de recerca té com a objecte d'estudi l'impacte fiscal de totes les qüestions relacionades amb els béns immobles, tenint en compte la rellevància del mercat immobiliari, l'augment de les persones que, per compte propi o aliè, treballen des de casa i la seva important vinculació amb el dret a un habitatge digne que reconeix la Constitució.
 
Irene Rovira Ferrer

Email: iroviraf@uoc.edu
TAXBUSINESS