Dret, Política i Economia

 
LÍNIA 3. INSTITUCIONS POLÍTIQUES, GOVERNANÇA I PARTICIPACIÓ

Professorat

Grup

 
Democràcia, tecnologia i deliberació
 
Aquesta línia de recerca pretén analitzar la interacció entre les tecnologies digitals i la democràcia deliberativa / les pràctiques deliberatives. Com transformen els mitjans socials i les tecnologies digitals la manera en què els ciutadans, els moviments socials, els partits polítics i altres actors polítics es comuniquen entre si? Quins problemes i desafiaments sorgeixen en la nova esfera pública digital? Com afecten les tecnologies digitals a la qualitat de la deliberació o a la disposició a participar en el debat polític? Són benvinguts tant els enfocaments teòrics com els empírics, encara que es donarà prioritat a la recerca d'orientació empírica.
 
Joan Balcells

Email: jbalcells@uoc.edu

Rosa Borge Bravo

Email: rborge@uoc.edu
 
 
GADE / CNSC

Acció col·lectiva i Internet

La recerca proposada pretén determinar, a través de l'anàlisi empírica d'un o més casos, fins a quin punt Internet (o algun dels seus elements o aplicacions) transforma l'estructura de l'acció col·lectiva i ajuda a explicar el perquè dels seus resultats.

Albert Batlle

Email: abatlle@uoc.edu
GADE

La digitalització dels partits en el seu context: democràcia interna, revinculació amb els ciutadans, desintermediació i tendències populistes.

L'objectiu d'aquesta línia de recerca és analitzar i comprendre l'evolució dels partits polítics en un context d'intensa digitalització i com estan utilitzant les eines digitals i els mitjans socials per a la participació ciutadana, la deliberació i la democràcia interna. Els desenvolupaments teòrics i empírics són benvinguts i la metodologia a utilitzar pot ser variada i mixta: tècniques quantitatives i qualitatives; anàlisi de xarxes, plataformes web i Big Data; anàlisi de manifestos i documents dels partits, etc.

 
Rosa Borge Bravo

Email: rborge@uoc.edu
CNSC

Xarxes socials i actituds polítiques

La proposta analitzarà l'impacte de les xarxes socials en alguna actitud política de rellevància per la democràcia (polarització, confiança, populisme...). Per analitzar aquest impacte es promourà la innovació i originalitat en el disseny de recerca i l'ús de dades i metodologies diferents.  

Ana S. Cardenal

Email: acardenal@uoc.edu
GADE
 
Mitjans digitals, clima i formació d'opinió
 
Aquesta proposta se centra en l'impacte dels nous mitjans digitals en els processos de formació d'opinió. Tradicionalment, els individus observaven dos fonts d'informació sobre el clima d'opinió: els mitjans de masses i l'entorn social individual. Els nous mitjans digitals han ampliat el número de fonts, afegint una nova capa on obtenir informació sobre el clima d'opinió. Aquesta proposta es pregunta com aquest nou entorn afecta els processos de formació d'opinió segons les teories que destaquen l'importància dels climes d'opinió (e.g., l'espiral del silenci) i com emergeix l'opinió en els nous entorn digitals.
 
Ana S. Cardenal

Email: acardenal@uoc.edu
GADE
 
Polarització de les elits i opinió pública
 
Aquesta proposta estudia la relació entre la polarització política de les elits i la de la ciutadania, com es comunica la polarització a través dels mitjans de comunicació i en xarxes socials, i com afecta la comunicació de la polarització de les élits als diferents sub-grups dins de la ciutadania (e.g., a els més partidistes i als moderats o independents).
 
Ana S. Cardenal

Email: acardenal@uoc.edu
 
GADE
 
L'automatització de les Administracions públiques i els reptes de la intel·ligència artificial en el Dret administratiu
 
L’activitat administrativa automatitzada es caracteritza per ser una activitat realitzada a través de mitjans electrònics sense la intervenció d’una persona. En els darrers temps, les administracions públiques han incorporat la intel·ligència artificial per avançar en l'automatització de la seva actuació. En aquesta línia de recerca es proposa poder analitzar el règim jurídic de l'actuació administrativa automatitzada els riscos que pot comportar l'ús de la intel·ligència artificial en l'automatització de l'Administració pública així com l'impacte que l'automatització pot tenir en el dret administratiu.
 
Agustí Cerrillo

Email: acerrillo@uoc.edu

Ramon Galindo

Email: rgalindoca@uoc.edu
GADE

Integritat i transparència en les Administracions públiques

En esta aquesta línia de recerca es proposa analitzar els mecanismes per la garantia de la integritat i la transparència pública.

Agustí Cerrillo

Email: acerrillo@uoc.edu
GADE

Preocupació pel CO2? Esdeveniments inesperats i preferències canviants respecte del canvi climàtic antropogènic

A mesura que el canvi climàtic es va fent més evident en la nostra vida quotidiana, més i més persones reconeixen que existeix un escalfament global causat per factors humans. En aquesta nova era antropogènica, s'han de prendre mesures fermes per evitar —suposant que encara sigui possible— que les condicions climàtiques entrin en una via sense retorn. Què mou les actituds individuals envers el canvi climàtic? I les conductes que les segueixen? En aquesta recerca avaluarem el suport a les polítiques en matèria de canvi climàtic des d'una perspectiva quantitativa, amb un èmfasi especial en la identificació adequada dels efectes causals que impulsen canvis en les actituds envers el canvi climàtic. Farem servir diferents tècniques d'identificació causal, com l'aparició d'esdeveniments inesperats durant les enquestes, estratègies "diferència en diferències" o tècniques de concordança. 
 
La persona candidata seleccionada s'integrarà en el projecte de recerca "Actitudes políticas, cambio climático y apoyo a las políticas de mitigación (ATTCLIMATE)", dels Projectes Estratègics Orientats a la Transició Ecològica i a la Transició Digital, del Ministeri de Ciència i Innovació espanyol (gener de 2023-desembre de 2024), l'investigador principal del qual és el doctor Marc Guinjoan (juntament amb Toni Rodon). El projecte proporcionarà assistència i finançament per a la persona candidata d'ajudant de recerca seleccionada, que haurà de fer les enquestes i assistir a conferències, entre altres funcions.
 
Marc Guinjoan

Email: mguinjoanc@uoc.edu
 
 

Estructura i funcionament dels sistemes jurídics

Anàlisi des de la teoria i filosofia jurídiques de qualsevol aspecte relacionat amb l'estructura i el funcionament dels sistemes jurídics, tant des d'una perspectiva estàtica com dinàmica. Entre altres temes, i a tall d'exemple: tipus i estructura de les normes jurídiques, interpretació i aplicació del dret, anàlisi de conceptes jurídics fonamentals, argumentació jurídica, lògica deòntica, mecanismes de dinàmica jurídica, concepte d'autoritat, (in)determinació de la resposta jurídica i discrecionalitat, i altres temes relacionats.

 
David Martínez Zorrilla

Email: dmartinezz@uoc.edu
 
 
DDI

Teoria política i territori

Aquesta línia de recerca parteix d'una perspectiva de ciència política per a abordar qüestions relacionades amb l'organització territorial, la identitat, els processos polítics o la governança multinivell, incloent assumptes estatals, regionals o urbans. Són especialment benvingudes les propostes que desitgin combinar qüestions teòriques amb anàlisis empíriques (enquestes, dades geogràfiques, entrevistes).

 
Iván Serrano

Email: iserranoba@uoc.edu
TURBA

Think tanks i partits polítics

En els últims anys, els think tanks s'han convertit en una de les organitzacions que desenvolupen funcions destacades per als partits polítics. Especialment, els proveeixen de coneixement expert per a la presa de decisions polítiques. Malgrat la creixent connexió entre tots dos tipus d'organitzacions, el coneixement acadèmic amb què es compta és encara limitat. En aquesta línia es pretén aprofundir en l'estudi d'aquesta relació a partir de l'anàlisi de casos o recerques comparades. Entre altres qüestions, es pretén analitzar la utilitat estratègica dels think tanks per als partits, el seu impacte en la vida partidista, així com els factors que poden incidir en l'abast i tipus de vinculació entre partits i think tanks.

Mikel Barreda

Email: mbarreda@uoc.edu
GADE
 
Qualitat de la democràcia a Amèrica Llatina
 
Aquesta línia s'ocupa de l'estudi de la qualitat de la democràcia a la regió llatinoamericana, tant des d'una perspectiva comparada o a través de l'anàlisi de casos. S'interessa per examinar el mesurament empíric de la qualitat de la democràcia, així com per abordar la cadena causal de la mateixa (principals factors explicatius i efectes).
 
 
Mikel Barreda

Email: mbarreda@uoc.edu
GADE

La polarització en els sistemes de partits llatinoamericans

La polarització política és un dels grans temes del moment. Aquí es pretén examinar la rellevància, canvis i implicacions de la polarització a Amèrica Llatina, amb particular atenció a la polarització de caràcter ideològic. Per a això, es poden desenvolupar estudis tant de cas com comparatius.

Mikel Barreda

Email: mbarreda@uoc.edu
GADE
 
Ocupació pública i transformació digital
 
El sector públic afronta una sèrie de reptes que afecten als seus recursos humans. El relleu generacional i la transformació digital provocaran canvis significatius sobre com s’organitzen els recursos humans públics i quines habilitats seran necessàries per al nou empleat públic. Canvis que afecten tant disseny organitzatiu dels ens públics com a la forma de seleccionar i formar els seus empleats. Aquesta línia de recerca acull propostes sobre ocupació pública, tant des d’un punt de vista del Dret de la Funció Pública com des de perspectives multidisciplinars.
 

Ramon Galindo
 

Email: rgalindoca@uoc.edu

GADE
L'economia política dels indicadors de governança
 
Aquesta línia de recerca explora el paper dels indicadors i índexs com a instruments de governança. D'una banda, pretén identificar les principals causes de la seva aparició i desaparició en determinats àmbits temàtics. D'altra banda, examina les conseqüències de les dades en dos aspectes. En primer lloc, estudia els seus efectes en l'economia política mundial com a font d'autoritat internacional, instrument de governança mundial, eina de promoció i autopromoció per a determinats actors polítics i manera de reconfigurar les relacions polítiques internacionals i nacionals. I, en segon lloc, analitza en profunditat els factors determinants de les respostes dels diferents Estats als indicadors i índexs de governança a l'hora d'acceptar-los, acceptar-los, pressionar-los o impugnar-los.
Jordi Mas Elias

Email: jmasel@uoc.edu
 

Polítiques públiques i dret a la ciutat

L'objectiu d'aquesta recerca és desenvolupar un camp d'anàlisi crítica i interdisciplinària en l'àmbit de les polítiques públiques, amb el focus en el context urbà com a espai de respostes innovadores als reptes contemporanis de les ciutats. En el marc de les agendes globals i els objectius de desenvolupament sostenible, busquem aprofundir en la implementació del dret a la ciutat en diversos contextos, assumint-lo com un concepte rector de la justícia mediambiental, social i espacial. El nostre objectiu final és el disseny i l'aplicació d'instruments i metodologies que contribueixin a abordar i transformar les realitats locals d'acord amb els valors democràtics i els drets socials inherents a les ciutats.

Mirela Fiori

Email: mirelafiori@uoc.edu

Gabriela Fauth

Email: gfauth@uoc.edu

Pep Vivas

Email: pvivasi@uoc.edu

NODES

Impacte de les polítiques de transport

Els sistemes de transport han estat el suport de grans transformacions socials i econòmiques en els darrers segles. La millora infraestructural, el desenvolupament tecnològic, els canvis organitzacionals i les polítiques públiques són només alguns dels elements que han sustentat aquestes millores. Aquesta proposta de recerca analitza tots els estudis que vulguin aprofundir en l'estimació de l'impacte generat per les polítiques de transport sobre els diferents àmbits socials i econòmics, com ara el desenvolupament econòmic, la demografia, la integració de mercats, la reducció de les desigualtats, la salut i la qualitat de vida, entre d'altres.

Eduard J. Álvarez

Email: ealvarezp@uoc.edu

SUMAT