Arts i Humanitats

Grau de Ciències Socials

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria Memòria de la titulació (2013)
Verificació

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2014)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2014)

Seguiment del curs

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Modificació (si s'escau)