Pronoms

Els demostratius determinen els graus de proximitat o llunyania amb relació al lloc on se situen l'emissor i el receptor o amb relació al moment en què es produeix la comunicació.

Quadre general

  Demostratius Pronoms neutres
masculí femení
singular plural singular plural
De primer grau o de proximitat aquest aquests aquesta aquestes això
De segon grau o de llunyania aquell aquells aquella aquelles allò

En valencià i en alguns dialectes nord-occidentals s'usa un sistema ternari de tres graus de proximitat. Per saber-ne més, vegeu el quadre general ternari.

Ús abusiu de demostratius

S'han d'evitar els demostratius aquest / aquesta / aquests / aquestes o aquell / aquella / aquells / aquelles sempre que no siguin necessaris o produeixin enunciats ambigus. Per no carregar el text, val més que el subjecte sigui el·líptic o, de vegades, usar els pronoms hi o en.

No es parlarà de costos ni de si són fonamentals per a la fixació de les quotes [i no pas aquests són].

L'autor autoritza el cessionari a fer les modificacions que consideri necessàries per al tractament didàctic de l'obra, sempre que no en modifiquin l'essència [i no pas aquestes no en modifiquin].

La gestió es fa l'endemà i, quan l'usuari es torna a connectar al Campus, ja té la resposta [i no pas aquest ja té, perquè es referiria al Campus].

Demanen que subministrin dos anys de connexió gratuïta a tots els centres educatius i que hi instal·lin dos ordinadors i una impressora [i no pas instal·lin en aquests].

Precisió en l'expressió dels graus de proximitat i llunyania

Quan hi ha dos antecedents, aquest / aquesta / aquests / aquestes fan referència a l'element que hi ha més a prop (l'esmentat en darrer lloc) i aquell / aquella / aquells / aquelles, al que hi ha més lluny (l'esmentat en primer lloc).

A l'assemblea van prendre la paraula les estudiants de Dret i les de Psicologia. Aquelles van insistir en les pràctiques curriculars, que aquestes no veien tan importants [demostratius correctes].

També són possibles altres fórmules:

A l'assemblea van prendre la paraula les estudiants de Dret i les de Psicologia. Les primeres van insistir en les pràctiques curriculars, que les segones no veien tan importants.

Demostratiu de llunyania i article definit

Tot i que els demostratius de llunyania (aquell, aquella, aquells, aquelles) de vegades poden ocupar el lloc de l'article definit, convé no abusar-ne per no carregar el text.

Totes aquelles persones que estiguin interessades a participar en el Gran Recapte d'Aliments, que s'adrecin a Secretaria [també, i preferible: Les persones].

Demostratiu allò

Amb valor abstractiu, el demostratiu allò pot acompanyar una oració relativa, i també un adjectiu modificat per un adverbi.

El treball guanyador posava en relleu allò que veritablement importa / allò veritablement important de l'aprenentatge basat en projectes.

En canvi, si l'adjectiu va sol s'ha d'usar l'article definit.

El treball guanyador posava en relleu l'important de l'aprenentatge basat en projectes [i no pas allò important].

+ Torna al començament

Quadre general

Persona singular plural
masculí femení masculí femení
1a. jo, mi nosaltres
2a. tu vosaltres
3a. ell ella ells elles
si (reflexiu)


Vegeu els tractaments de persona (nos, vós, vostè, vostès...) a l'apartat de tractament personal.

Pronom personal de tercera persona referit a inanimats

S'ha d'evitar de fer servir ell / ella / ells / elles referit a inanimats sempre que es pugui. Amb tot, de vegades pot servir per desfer ambigüitats.

Parlem de la religió i de què se'n pot fer a escala social [i no pas es pot fer amb ella].

Hem implementat un sistema informàtic nou i n'estem molt contents [i no pas estem molt contents d'ell].

Aquesta carrera no és tan important per les titulacions a què dona dret com per les experiències que s'hi porten a terme [i no pas en ella es porten a terme].

Tindreu accés a més de vint bases de dades, entre les quals n'hi ha una de concursos públics [i no pas entre elles].

Definim veu com el so que es produeix a la laringe en vibrar les cordes vocals quan l'aire expel·lit pels pulmons s'obre pas a través d'elles [correcte perquè desfà l'ambigüitat].

Accediu a la GBU per consultar les remarques dels pronoms personals forts de tercera persona referits a entitats no humanes.

+ Torna al començament

Quadre general

Nombre Persona CD CI Adverbial Adverbial, partitiu
Singular 1a. em em hi en
2a. et et
3a. la li
el li
es es
ho  
Plural 1a. ens ens
2a. us us
3a. els els
les els
es es

Formes possibles

Davant de verb començat en consonant em et es en el la els ens us
Davant de verb començat en vocal m' t' s' n' l' l', la els ens us
Darrere de verb acabat en consonant o en diftong -me -te -se -ne -lo -la -los -nos -vos
Darrere de verb acabat en vocal simple 'm 't 's 'n 'l -la 'ls 'ns -us

Els pronoms les, hi, ho i li no canvien de forma.

Es o se davant de verb començat amb essa sorda

El pronom personal feble es pot adoptar tant la forma plena (se) com la reforçada (es) quan va davant d'un verb començat en el so de essa sorda. Tanmateix, s'acostuma a fer servir la forma plena perquè en fa més fàcil la pronúncia.

L'esdeveniment se suspendrà a causa de la pluja [millor que es suspendrà].

El congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia se celebra anualment [millor que es celebra].

La directora se cita amb l'ajudant a la sala de reunions [millor que es cita].

Pronoms adverbials en i hi

S'ha d'anar amb compte de no eliminar en i hi quan són necessaris:

Pel que fa als cursos recomanats, ara no n'hi ha tants [i no pas hi ha].

Aquestes eines evolucionen constantment i n'apareixen d'altres amb noves prestacions [i no pas apareixen].

No nego que aquesta protesta tingui un fons de raó, però no m'hi adhereixo [i no pas m'adhereixo].

Ha fet un treball molt interessant. Des del punt de vista funcional s'hi poden distingir dues parts ben diferents [i no pas es].

No he entrat a l'assemblea virtual perquè he tingut problemes informàtics per accedir-hi [i no pas accedir].

D'altra banda, també cal no abusar-ne, sobretot si no queda clar a quin antecedent fa referència, i vigilar de no duplicar-lo amb un relatiu.

Estan convençuts que la sinceritat i l'educació són les seves millors virtuts [i no pas N'estan convençuts].

Un altre aspecte important que s'ha analitzat és l'estudi del valor financer d'un títol en un moment determinat, el qual ens permet calcular el preu teòric d'aquest títol tenint en compte els tipus d'interès de mercat [i no pas calcular-ne el preu teòric, perquè no queda clar l'antecedent].

Finalment, cal vigilar de no prescindir del pronom feble en les construccions partitives encara que hi hagi també un pronom relatiu.

Els quadres de diàleg presenten una sèrie d'opcions de les quals l'usuari en pot triar una [i no pas pot triar una].

El CSIC va publicar un tríptic en castellà, del qual es va fer una traducció al català [i no pas del qual se'n va fer una traducció al català. El pronom feble seria sobrer perquè la construcció no és partitiva].

Pronom neutre ho i indefinit tot

No s'ha d'eliminar el pronom neutre ho quan hi ha l'indefinit tot.

Ho deixen tot a les meves mans [i no pas Deixen tot].

Porteu-ho tot a casa seva [i no pas Porteu tot].

Posició dels pronoms febles: davant o darrere del verb

Encara que els pronoms febles sovint es poden posar tant davant el verb com darrere si és en forma composta o de perífrasi, en registres formals és més usual posar-los davant: quan és en perfet perifràstic i quan un modal o els verbs anar, venir o verbs de percepció (per exemple, sentir) precedeixen l'infinitiu.

Veniu-nos a veure a Secretaria i ho aclarirem [millor que Veniu a veure'ns].

El va portar a relligar perquè tots els fulls es desprenien [millor que Va portar-lo].

Hi ha uns quants capítols que s'haurien de refer [millor que haurien de refer-se].

Perdoneu-nos per les molèsties que això us hagi pogut ocasionar [millor que hagi pogut ocasionar-vos].

Aquí teniu l'oferta formativa que us volíem presentar [millor que volíem presentar-vos].

Aquestes petites unitats es poden modificar o eliminar fàcilment [millor que poden modificar-se o eliminar-se].

La utilitat d'aquesta eina és evitar haver-les de buscar per les diferents carpetes [millor que haver de buscar-les].

Pronom de datiu hi (per a coses)

El pronom de datiu per a coses, fora que siguin personalitzades o individualitzades, és hi (i no pas li o els). En registres formals també cal vigilar de no caure en pleonasmes innecessaris usant tots dos pronoms.

Va portar un document perquè hi donessin un cop d'ull abans de publicar-lo [i no pas li ni l'hi].

Van presentar moltes queixes a l'encarregat, però no hi va donar importància [i no pas els ni els hi].

Integrar un document electrònic al catàleg significa que s'hi aplicarà el mateix tipus de tractament tècnic [i no pas se li].

Hem modernitzat l'aula magna amb un nou sistema audiovisual que li proporciona moltes més possibilitats d'ús [i no pas hi, perquè és un cas d'individualització].

Duplicació del complement indirecte amb un pronom feble

No es duplica el complement indirecte en forma de pronom de tercera persona (li o els) davant el complement indirecte (CI) explícit, si no hi ha comes (en cas que hi hagi dislocació a la dreta, s'hi posa coma; per exemple, Li va portar molts papers, a la Maria).

Volen saber quant costarà a l'usuari [o bé li costarà, a l'usuari,] adquirir aquest programa [i no pas li costarà a l'usuari].

Han concedit una beca a l'estudiant que l'havia demanada [i no pas Li han concedit].

Així ho va fer saber ahir el president al vicegerent [i no pas li ni li ho].

Va lliurar el text final al director de tesi [i no pas Li va lliurar].

Amb alguns verbs psicològics (agradar, doldre, recar, repugnar...), de necessitat o obligació (caldre, fer falta), i els verbs succeir, ocórrer, passar..., la duplicació és necessària perquè la construcció no resulti forçada o esdevingui impossible.

Si no ho fa el Ministeri li caldrà fer-ho a la Generalitat [i no pas caldrà fer-ho a la Generalitat].

Aquest exercici matemàtic li agradava molt al nostre professor [i no pas agradava molt al nostre professor].

Idees tan forassenyades només se li ocorren al teu amic [i no pas ocorren al teu amic].

Aquestes coses només li passen a la meva germana [i no pas passen a la meva germana].

Amb tot, si el CI que acompanya aquesta mena de verbs conté el quantificador tothom o els indefinits ningú, algú, qualsevol..., la duplicació és sobrera.

La presentació que vau fer no va agradar a ningú.

+ Torna al començament

Quadre general

  Pronom Funcions i característiques
Feble que [kə]
 • En oracions adjectives: subjecte, complement directe i complement circumstancial de temps; sense preposicióHe vist la teva germana, que ha arribat tardLa casa que has comprat m'agradaProvarem el telescopi la nit que hi hagi lluna plena.
 • En oracions substantives: subjecte i complement directe, precedit d'article, això / açòallò (neutre, doncs). El que [Això que] dius és interessantEntenc molt bé el que heu escrit.
Forts què [kɛ]
 • En oracions adjectives: funcions que demanen preposició. No va precedit d'article i només serveix per a coses. El problema a què et refereixes és fictici. Ha desaparegut el receptor topogràfic amb què vam mesurar la superfície del camp. L'eina de què t'has servit està prohibida.

  Es pot substituir amb el/la qual, els/les quals.
qui
 • En oracions adjectives: funcions que demanen preposició. No va precedit d'article i només serveix per a persones. He vist el nou associat amb qui et vas entrevistar. És aquesta la persona de qui et fies més? Aquí tens la professora per qui demanaves.

  Es pot substituir amb el/la qual, els/les quals.
 • En oracions substantives pot anar precedit d'article o demostratiu. Qui vulgui apujar nota pot presentar un treball. No li agraden els qui treballen més del compte.
el/la qual,
els/les quals
 • Pot substituir que en oracions explicatives. Les sabates noves, les quals ja se m'han fet malbé, eren molt cares.
 • Pot substituir sempre què i quiEl problema al qual et refereixes és fictici. Aquí tens la professora per la qual demanaves.
 • Acompanyat de cosa (la qual cosa), fa de relatiu neutre, substitut de tota una oració, equivalent a cosa que. En aquest cas no és correcte el queFuma a l'ascensor, la qual cosa molesta tothom.
 • Precedit de la preposició de, fa de relatiu possessiu, que es posposa a la cosa posseïda. Aquesta és l'empresa els treballadors de la qual estan ben considerats.
on
 • Complement circumstancial de lloc. Expressa lloc real. La casa on viu és fora del centre.

Pronom relatiu i pronom feble

No s'ha de duplicar el relatiu amb un pronom feble.

Han creat un programa molt útil, del qual podeu obtenir la còpia gratuïtament [i no pas del qual en].

És un valor afegit en què sovint no es pensa [i no pas en què sovint no s'hi pensa].

Això s'estudiarà en un projecte en què participen totes les universitats [i no pas en què hi].

És un espai virtual de comunicació on trobareu una variada oferta de serveis [i no pas on hi].

Ha permès la creació d'una autèntica comunitat virtual de persones a qui es resolen necessitats formatives [i no pas a qui se'ls].

Aquesta entitat ha creat una plataforma a la qual es pot accedir fàcilment [i no pas a la qual s'hi].

Són persones que tenen una família i una feina a les quals han de dedicar temps [i no pas a les quals hi].

Amb tot, el relatiu i el pronom feble en concorren en les construccions partitives.

La classificació de les inversions financeres es fa amb diversos criteris, dels quals n'estudiarem quatre [i no pas dels quals estudiarem].

Explica moltes coses interessants, de les quals en remarcarem algunes [i no pas de les quals remarcarem].

Aquesta pàgina web té diverses missions, de les quals en voldríem destacar dues [i no pas de les quals voldríem destacar].

Hi ha molts exemples del que hem dit, dels quals us en poso uns quants [i no pas dels quals us poso].

D'altra banda, en les oracions formades per alguns verbs que porten els pronom hi o en lexicalitzats o quasi lexicalitzats (haver-hi, entendre-hi, veure-s'hi, ser-hi, sortir-se'n...), la presència del pronom en o hi hi és necessària.

Farem l'assemblea a l'aula 312, on no t'hi veus gaire a aquella hora, però és que no n'hi ha cap més de lliure.

El canvi es va decidir en una reunió de departament en què molts dels crítics no hi eren.

La comissió de disciplina va haver de prendre una decisió sobre uns aspectes en els quals no hi entenia.

Relatiu compost el/la qual, els/les quals

No s'ha d'abusar del relatiu compost el/la qual, els/les quals (també hi ha que, qui, on, què, sovint opcions més naturals).

El nou cap de laboratori, que ha començat a treballar avui, és un antic alumne d'aquesta universitat [millor que el qual].

Aquest és l'edifici on vaig fer classe per primer cop [millor que en el qual].

Amb tot, tampoc no s'ha de bandejar totalment perquè a vegades evita una possible ambigüitat.

Han entrevistat la directora d'aquest actor, que es va encarregar de promoure l'obra [l'ús de la qual o el qual, segons si es refereix a la directora o a l'actor, desfaria l'ambigüitat].

Relatiu on

El relatiu on es fa servir per a llocs reals, no pas per a llocs figurats ni en expressions temporals.

Hi havia molta pols a la sala on s'han reunit [correcte, perquè es refereix a un lloc real, físic].

El Consell del Rectorat ha aprovat una proposta en què [o bé en la qual] es demanaven canvis [i no pas on].

Ha parlat d'una societat en què es mira molt pels marginats [i no pas on].

Han estat quatre anys en què tot era nou [i no pas on].

Paraules com text, pàgina, apartat, web... poden funcionar com a llocs físics i, per tant, poden portar el relatiu on.

El text on vaig llegir aquesta frase és massa llarg [i també en què].

Els mitjans de comunicació ja han rebut la nota de premsa del president on s'expliquen els motius de la seva dimissió [i també en què].

Cosa que i la qual cosa substitueixen una frase

És incorrecte utilitzar el que (relatiu neutre, sense antecedent, en oracions substantives) en comptes de cosa que o la qual cosa, locució que, en oracions adjectives de relatiu, substitueix (té per antecedent) una frase.

L'estudi personal i el treball cooperatiu s'han d'emmarcar en un entorn virtual d'aprenentatge, cosa que [o bé la qual cosa] ajuda a gaudir dels avantatges [i no pas el que].

Van tornar a guanyar les eleccions i, cosa que feia por als opositors, van implantar un nou sistema polític [i no pas el que].

+ Torna al començament