• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Criteris lingüístics
Gramàtica

Pronoms

Pronoms demostratius


Quadre general

  Més proximitat Menys proximitat Llunyania
m. sing. aquest (aqueix) aquell
f. sing. aquesta (aqueixa) aquella
m. pl. aquests (aqueixos) aquells
f. pl. aquestes (aqueixes) aquelles
neutre (açò) això allò

La distinció dels tres graus de proximitat només es fa en alguns dialectes, de manera que en general els tres demostratius corresponents queden reduïts a dos. Les formes entre parèntesis, doncs, són poc usuals.


Observacions

 • S'han d'evitar els pronoms aquest / aquesta / aquests / aquestes o aquell / aquella / aquells / aquelles sempre que no siguin necessaris.

  El campus amaga racons naturals esplèndids, ja que és construït en una vall antigament poblada per un bosc de ribera [i no pas aquest és construït].

  No es parlarà de costos ni de si són fonamentals per a la fixació [i no pas aquests són].

  L'autor autoritza el cessionari a fer les modificacions i adaptacions que consideri necessàries per al tractament didàctic de l'obra, sempre que no en modifiquin l'essència o el contingut científic [i no pas aquestes no en modifiquin].

  Van parlar les treballadores del primer procés de muntatge i les del tercer. Aquelles van insistir molt en les millores de seguretat, que aquestes no veien tan importants [correctes].

 • Quan es facin servir aquests pronoms demostratius, s'ha de mirar que aquest / aquesta / aquests / aquestes facin referència a l'element que hi ha més a prop (l'esmentat en darrer lloc) i aquell / aquella /aquells / aquelles, al que hi ha més lluny (l'esmentat en primer lloc).

  Hi ha un contracte signat per l'alcalde i el rector. Fins que no sigui vigent [i no pas aquest no sigui, perquè es referiria al rector]...

  El trajecte transcorre pels boscos i els conreus situats entre el turó i el tram superior del torrent. La part final del trajecte circumval·la les granges, travessa el torrent i acaba tornant al punt de partida [i no pas d'aquest, perquè es referiria al torrent].

  La gestió es fa l'endemà i, quan l'usuari es torna a connectar al Campus, ja té la resposta de la biblioteca [i no pas aquest ja té, perquè es referiria al Campus].

  Demanen que subministrin dos anys de connexió gratuïta a tots els centres educatius públics i privats i que hi instal·lin dos ordinadors i una impressora [i no pas instal·lin en aquests, perquè el demostratiu es referiria als centres educatius privats i no pas als públics].

+ Torna al començament

Pronoms personals forts


Quadre general

  Subjecte i complement amb preposició
Singular 1a. persona jo, mi
2a. persona tu
3a. persona ella
ell
si (reflexiu)
Plural 1a. persona nosaltres, nos
2a. persona vosaltres, vós
3a. persona ells
elles
si (reflexiu)


Observacions

 • S'ha d'evitar de fer servir el pronom fort de tercera persona (ell / ella / ells / elles) per a coses sempre que es pugui.

  Parlem de la religió i de què se'n pot fer a escala social [i no pas es pot fer amb ella].

  Ens referim al màrqueting, concretament a l'aplicació integral i estratègica que se'n faci [i no pas es faci d'ell].

  Passa igual que amb un martell: segons l'ús que en facis, és bo o és dolent [i no pas facis d'ell].

  Hem implementat un sistema informàtic nou i n'estem molt contents [i no pas estem molt contents d'ell].

  Aquesta carrera no és tan important per les titulacions a què dona dret com per les experiències que s'hi porten a terme [i no pas en ella es porten a terme].

  Aquest quadre s'actualitza semestralment i hi trobareu les indicacions adequades [i no pas en ell trobareu].

  Es proporcionen materials d'ensenyament de diversos tipus, entre els quals hi ha els materials didàctics [i no pas entre ells].

  Tindreu accés a més de vint bases de dades, entre les quals n'hi ha una de concursos públics [i no pas entre elles].

  L'interès de Fortuny pels objectes artístics esdevé una constant de la seva pintura, que gràcies a aquests elements s'enriqueix de detalls [i no pas gràcies a ells].

 • Com que el pronom si és reflexiu, la combinació entre si, igual que entre mi, té un sentit reflexiu; quan és recíproc, es fa amb el pronom ell/a: entre ells, entre elles.

  Pensava entre si com li agradaria que arribés el bon temps [correcta].

  Són persones relacionades entre elles per la filiació [i no pas entre si].

  Com que en aquestes organitzacions hi participa molta gent de diversos llocs, hi ha diferències entre elles [i no pas entre si].

  Han parlat de temes que es relacionen entre ells [i no pas entre si].

  Hi ha notícies aparentment inconnexes i contradictòries que, al final, encaixen les unes amb les altres [i no pas entre si].

  Els assistents a la conferència parlaven entre ells en comptes d'escoltar el ponent [i no pas entre si, que voldria dir 'cadascú per a si mateix'].

+ Torna al començament

Pronoms personals febles


Quadre general

  C. d. C. i. Adverbial Adverbial, partitiu
Singular 1a. persona em em hi en
2a. persona et et
3a. persona la li
el li
es es
ho  
Plural 1a. persona ens ens
2a. persona us us
3a. persona els els
les els
es es


Formes possibles

Davant de verb començat en consonant em et es en el la els ens us
Davant de verb començat en vocal m' t' s' n' l' l', la els ens us
Darrere de verb acabat en consonant -me -te -se -ne -lo -la -los -nos -vos
Darrere de verb acabat en vocal 'm 't 's 'n 'l -la 'ls 'ns -us

Els pronoms les, hi, ho i li no canvien de forma.


Observacions

 • S'ha d'anar amb compte a no eliminar els pronoms adverbials (en, hi) quan són necessaris i a no abusar-ne, incorreccions massa freqüents actualment.

  Pel que fa als cursos recomanats, ara no n'hi ha tants [i no pas hi ha].

  D'eines per a trobar informació a la xarxa n'hi ha moltes [i no pas hi ha].

  ...presenten una sèrie d'opcions de les quals l'usuari en pot triar una [i no pas pot triar una].

  Aquestes eines evolucionen constantment i n'apareixen d'altres amb noves prestacions [i no pas apareixen].

  No hi havia cap crisi [i no pas havia ni n'hi havia].

  No nego que aquesta protesta tingui un fons de raó, però no m'hi adhereixo [i no pas m'adhereixo].

  Ha fet un treball molt interessant. Des del punt de vista funcional s'hi poden distingir dues parts ben diferents [i no pas es].

  Aquí tens els nostres productes. Si hi estàs interessat, envia'ns un missatge [i no pas estàs].

  No he entrat a l'assemblea virtual perquè he tingut problemes informàtics per a accedir-hi [i no pas accedir].

  La ciutat de Manresa ha estat escollida per a celebrar-hi aquest acte [i no pas celebrar].

  ...amb les funcions de controlar el desenvolupament del treball del col·laborador, revisar-ne la qualitat i el nivell científic i esmenar els errors que hi adverteixi [i no pas esmenar-ne].

  Estan convençuts que la sinceritat i l'educació són les seves millors virtuts [i no pas N'estan convençuts].

  Els autors han estat cridats pels coordinadors del llibre, que n'han definit el sumari i han seleccionat els especialistes de cada tema [i no pas n'han seleccionat].

  Un altre aspecte important que s'ha analitzat és l'estudi del valor financer d'un títol en un moment determinat, el qual estudi ens permet calcular el preu teòric d'aquest títol tenint en compte els tipus d'interès de mercat [i no pas calcular-ne el preu teòric, perquè no queda clar a què es refereix aquest pronom].

  Si cerqueu una disposició legal que no és en aquesta secció, podeu consultar la secció següent [i no pas hi és].

 • Igualment, no s'ha d'eliminar el pronom neutre ho quan hi ha l'indefinit tot ni utilitzar-lo redundantment després de com segons el sentit que tingui.

  Ho deixen tot a les meves mans [i no pas Deixen tot].

  Porteu-ho tot a casa seva [i no pas Porteu tot].

  Les situacions de què partim no són tan simples com de vegades sembla en els manuals [i no pas ho sembla].

  L'assassí és un parent pròxim de la víctima, tal com demostra la detectiva de la novel·la [i no pas ho demostra].

 • Encara que els pronoms febles sovint es poden posar tant davant el verb com darrere si és en forma composta o de perífrasi, en alguns és més genuí posar-los davant: quan és en perfet perifràstic i quan un modal o els verbs anar, venir o verbs de percepció (per exemple, sentir) precedeixen l'infinitiu.

  Vine'ns a veure [millor que Vine a veure'ns].

  El va portar a relligar perquè tots els fulls es desprenien [millor que Va portar-lo].

  Hi ha uns quants capítols que s'haurien de refer [millor que haurien de refer-se].

  No la va poder ajudar com volia [millor que va poder ajudar-la].

  Perdoneu les molèsties que això us hagi pogut ocasionar [millor que hagi pogut ocasionar-vos].

  Aquí teniu l'oferta formativa que us volíem presentar [millor que volíem presentar-vos].

  Aquestes petites unitats es poden modificar o eliminar fàcilment [millor que poden modificar-se o eliminar-se].

  La utilitat d'aquesta eina és evitar haver-les de buscar per les diferents carpetes [millor que haver de buscar-les].

 • El pronom de datiu per a coses, fora que siguin personalitzades, és hi (i no pas li o els).

  Va portar un document perquè hi donessin un cop d'ull abans de publicar-lo [i no pas li].

  Van presentar moltes queixes a l'encarregat, però no hi va donar importància [i no pas els].

  Una mateixa situació té diferents tractaments segons el sistema que s'hi apliqui [i no pas se li].

  Integrar un document electrònic al catàleg significa que s'hi aplicarà el mateix tipus de tractament tècnic [i no pas se li].

  A aquests temes hi hem de dedicar dies de reflexió [i no pas els].

  Tenien projectes nous, però no sabien quina orientació hi volien donar [i no pas li ni els].

 • No es duplica el complement indirecte en forma de pronom de tercera persona (li o els) davant el complement indirecte explícit, si no hi ha comes (en cas que hi hagi tematització a la dreta, s'hi posa coma; per exemple, Li va portar molts papers, a la Maria).

  Volen saber quant costarà a l'usuari [o bé li costarà, a l'usuari,] adquirir aquest programa [i no pas li costarà a l'usuari].

  Han concedit una beca a l'estudiant que l'havia demanada [i no pas Li han concedit].

  Si dubten del que dic, que ho preguntin al protagonista de la història [i no pas li ni li ho].

  Així ho va fer saber ahir el president al vicegerent [i no pas li ni li ho].

  Va donar tots els diners de la grossa als damnificats [i no pas Li va donar ni Els va donar].

  Ha fet saber a la seva família que no tornarà [i no pas Li ha fet saber].

  Demà portaré el llibre a la Marta [i no pas li portaré].

+ Torna al començament

Pronoms relatius


Quadre general

  Pronom Funcions i característiques
Feble que [kə]
 • En oracions adjectives: subjecte, complement directe i complement circumstancial de temps; sense preposicióHe vist la teva germana, que ha arribat tardLa casa que has comprat m'agradaVine la nit que hi hagi lluna plena.
 • En oracions substantives: subjecte i compl. directe, precedit d'article, això o allò (neutre, doncs). El que [Això que] dius és interessantEntenc molt bé el que heu escrit.
Forts què [kɛ]
 • En oracions adjectives: funcions que demanen preposició. Es pot substituir amb el/la qual, els/les quals. No va precedit d'article i només serveix per a coses. El problema a què et refereixes és fictici. Ha desaparegut l'arma amb què el va matar. L'eina de què t'has servit és prohibida.
qui
 • En oracions adjectives: funcions que demanen preposició. Es pot substituir amb el/la qual, els/les quals. No va precedit d'article i només serveix per a persones. He vist el veí amb qui et vas barallar. És aquesta la persona de qui et fies més? Aquí tens la professora per qui demanaves.
 • En oracions substantives pot anar precedit d'article o demostratiu. Qui no vulgui pols que no vagi a l'era. No li agraden els qui treballen més del compte.
el/la qual
els/les quals
 • Pot substituir que en oracions explicatives. Les sabates noves, les quals ja se m'han fet malbé, eren molt cares.
 • Pot substituir sempre què i quiEl problema al qual et refereixes és fictici. Aquí tens la professora per la qual demanaves.
 • Acompanyat de cosa (la qual cosa), fa de relatiu neutre, substitut de tota una oració, equivalent a cosa que. En aquest cas no és correcte el queFuma a l'ascensor, la qual cosa molesta tothom.
 • Precedit de la preposició de, fa de relatiu possessiu, que es posposa a la cosa posseïda. Aquesta és l'empresa els treballadors de la qual són ben considerats.
on
 • Complement circumstancial de lloc. Expressa lloc real. La casa on viu és fora del centre.


Observacions

 • No s'ha de repetir el relatiu en forma de pronom personal.

  Han creat un programa molt útil, del qual podeu obtenir la còpia gratuïtament [i no pas del qual en].

  ...vol contribuir a recordar aquest passat tan pròxim, del qual som hereus i deutors [i no pas del qual en].

  És un valor afegit en què sovint no es pensa [i no pas en què [...] s'hi].

  Us fem una llista dels camps professionals en què els objectius i continguts de l'assignatura es projecten [i no pas en què [...] s'hi].

  Això s'estudiarà en un projecte en què participen totes les universitats [i no pas en què hi].

  És un espai virtual de comunicació on trobareu una variada oferta de serveis [i no pas on hi].

  Ha permès la creació d'una autèntica comunitat virtual de persones a qui es resolen necessitats formatives [i no pas a qui se'ls].

  Aquesta entitat ha creat una plataforma a la qual es pot accedir fàcilment [i no pas a la qual s'hi].

  Són persones que tenen una família i una feina a les quals han de dedicar temps [i no pas a les quals hi].

 • Sí que hi ha d'haver, però, el relatiu i el pronom en, tots dos, quan aquest relatiu és afectat per un quantificador.

  La classificació de les inversions financeres es fa amb diversos criteris, dels quals n'estudiarem quatre [i no pas dels quals estudiarem].

  Explica moltes coses interessants, de les quals en remarcarem algunes [i no pas de les quals remarcarem].

  Aquesta pàgina web té diverses missions, de les quals en voldríem destacar dues [i no pas de les quals voldríem].

  Les participacions són de 3 euros, dels quals en jugues 2,7 al número de loteria [i no pas dels quals jugues].

  Hi ha molts exemples del que hem dit, dels quals us en poso uns quants [i no pas dels quals us poso].

 • No s'ha d'abusar del relatiu el/la qual, els/les quals (també hi ha qui, on, què), encara que tampoc no s'ha de bandejar perquè a vegades evita una possible ambigüitat.

  El cap rapat va esperar al carrer que la parella abandonés el domicili per abalançar-se sobre ells amb un ganivet amb el qual va intentar apunyalar-ne un d'ells, al qual va ferir a la mà, i amb el qual va colpejar l'altre [aniria més bé que el primer relatiu fos què; el segon, que o el qual, ja que és complement directe; el tercer, què, perquè sigui igual que el primer i es vegi que es refereix al mateix antecedent].

  Han entrevistat la directora d'aquest actor, que es va encarregar de promoure l'obra [l'ús de la qual o el qual, segons si es refereix a la directora o a l'actor, desfaria l'ambigüitat].

 • El relatiu on es fa servir per a llocs reals, no pas per a temps o llocs figurats.

  Hi havia molta pols a la sala on s'han reunit [correcte perquè es refereix a un lloc real, físic].

  El Consell del Rectorat ha aprovat una proposta en què [o en la qual] es demanaven canvis [i no pas on].

  Han estat quatre anys en què tot era nou [i no pas on].

  Ha parlat d'una societat en què es mira molt pels marginats [i no pas on].

 • És incorrecte utilitzar el que (relatiu neutre, sense antecedent, en oracions substantives) en comptes de cosa que o la qual cosa, locució que, en oracions adjectives de relatiu, substitueix (té per antecedent) una frase.

  L'estudi personal i el treball cooperatiu s'han d'emmarcar en un entorn virtual d'aprenentatge, cosa que [o la qual cosa] ajuda a gaudir dels avantatges [i no pas el que]...

  La sala no té ventilació i, cosa que és pitjor, la gent hi fuma [i no pas el que].

  Van tornar a guanyar les eleccions i, cosa que feia por als opositors, van implantar un nou sistema polític [i no pas el que].

 

+ Torna al començament