Quadre general ternari

  Demostratius Pronoms neutres
  masculí femení
  singular plural singular plural
De primer grau aquest (o este) aquests (o estos) aquesta (o esta) aquestes (o estes) açò
De segon grau aqueix (o eixe) aqueixos (o eixos) aqueixa (o eixa) aqueixes (o eixes) això
De tercer grau aquell aquells aquella aquelles allò

En els dialectes en què s'usa el sistema ternari, les formes preferibles en els registres formals escrits són les reforçades (amb el constituent aqu).