Consell de Govern

La composició del Consell de Govern, tradicionalment format pel rector o rectora, els vicerectors o vicerectores, el gerent o gerenta i el secretari o secretària general, s'amplia l'any 2011 amb un representant del professorat, un representant de l'estudiantat i un representant del personal de gestió. Aquesta ampliació es duu a terme d'acord amb les Normes d'organització i funcionament de la UOC adaptades a la legislació vigent.

En l'àmbit de les seves competències, el Consell de Govern ha constituït el Consell de Direcció, òrgan permanent d'administració i gestió format per la rectora, els vicerectors i vicerectores i el gerent. Aquests dos òrgans són els principals òrgans de govern col·legiats interns de la Universitat.

Són funcions del Consell de Govern:

· Proposar al Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat.
· Orientar, planificar i avaluar l'activitat universitària en el vessant acadèmic.
· Establir les línies generals de funcionament de la Universitat en tots els àmbits acadèmics.
· Vetllar pel compliment de la normativa legal i estatutària vigent, sempre amb els principis d'optimització, equilibri pressupostari i eficiència, i amb les directrius emanades del Patronat de la Fundació.

El Consell pot crear les comissions que consideri necessàries, permanents o temporals, per desenvolupar la política universitària.

El Consell de Govern aprova:

· Els convenis que vulgui formalitzar la Universitat.
· Els plans d'estudis i la programació de la recerca.
· El calendari acadèmic.
· La designació de representants de la Universitat a altres institucions.
· Les normatives acadèmiques pròpies de la Universitat en l'àmbit de la docència i la recerca.
· La creació i dotació d'estructures docents i de recerca.
· La fixació de les carreres professionals del col·lectiu acadèmic i de gestió.
· L'establiment dels nivells retributius i les condicions per participar en els processos de selecció del personal de la Universitat.
· La definició dels criteris d'avaluació del personal i de les estructures universitàries.

Les decisions sobre dotacions, fixació de carreres docents i nivells retributius s'adeqüen, en qualsevol cas, al Pla general d'actuació i les directrius que defineix i aprova el Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya i al pressupost específic que l'acompanya, i també als plans anuals d'objectius i prioritats estratègiques.

Les decisions de Consell de Govern que poden comportar compromisos econòmics, o que tenen incidència jurídica i creen o instauren obligacions, han de tenir el vot favorable del gerent.

El Consell de Govern dona compte al Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya dels convenis que formalitza la Universitat.

 

Composició del Consell de Govern