• Inici
  • /Personal acadèmic
  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Universitat Oberta de Catalunya Personal acadèmic

La Universitat aposta per una docència innovadora i de qualitat, una recerca de prestigi, una resposta ràpida a les demandes socials de formació al llarg de la vida i eficàcia a l'hora de transferir i difondre coneixement a la societat, tot assegurant el vincle amb la realitat social, cultural i econòmica del país.

L'aspiració de la Universitat és continuar essent un referent de qualitat i un factor de transformació del sistema universitari des de la innovació contínua en les metodologies, els recursos, les eines d'aprenentatge i el rol del professorat universitari.

Per això la UOC vol disposar d'un equip acadèmic integrat pels millors professionals en l'àmbit de l'ensenyament i la recerca universitaris, els quals, a més de ser uns referents en la seva àrea de coneixement, esdevinguin experts en la formació en línia i en l'ús estratègic de les tecnologies digitals, amb capacitats de treball en xarxa i compromesos amb els objectius de la Universitat i dels estudis o centre on estiguin adscrits.

El personal acadèmic porta a terme activitats acadèmiques orientades a la consolidació d’una universitat de qualitat, oberta i compromesa amb la societat i eficaç en la seva metodologia d’ensenyament-aprenentatge. 

Formen part de l'equip acadèmic de la UOC el professorat propi, el personal investigador i el personal docent col.laborador.

Professorat propi

L'activitat acadèmica del professorat propi integra el conjunt de funcions que ha d'assumir un professor al llarg de la seva carrera acadèmica.

Docència: El professorat és responsable de dissenyar estratègies i de crear situacions i entorns d'aprenentatge innovadors, d'aportar millores i bones pràctiques docents al sistema universitari i d'orientar i garantir l'eficàcia i la qualitat del procés d'aprenentatge.

Recerca: Les funcions de recerca del professorat es relacionen amb les accions, tasques i feines que contribueixen a la generació i la difusió de coneixement científic o tecnològic que els professors portin a terme individualment o com a part d'un grup de recerca.

Innovació: S'entén per innovació el procés, incloent-hi el resultat, mitjançant el qual les noves idees responen a necessitats i demandes socials o econòmiques i generen nous productes, serveis o models organitzatius que aporten valor a la societat.

Activitats institucionals i de direcció acadèmica: L'activitat acadèmica del professorat inclou l'assumpció de  responsabilitat de direcció d'estudis o centre i la direcció de programes.

Evolució del professorat 
  2013 2014 2015 2016 2017
Total professorat  253 262 265 280 290
Professorat equivalent a temps complet (ETC) 244.5 249.2 250.1 261.5 270.6
% Professorat temps complet 94% 90% 89% 87% 87%
Distribució professorat per sexe
  2013 2014 2015 2016 2017
Dona 46% 46% 47% 48% 50%
Home 54% 54% 53% 52% 50%
Distribució professorat per franja d'edat
  2013 2014 2015 2016 2017
Plantilla jove:  % Professorat amb edat inferior a 35 anys 12% 9% 6% 5% 6%
Plantilla de 35 a 59 anys 84% 88% 91% 92% 92%
Plantilla en procés de jubilació: % professorat de més de 60 anys 4% 3% 3% 3% 2%
Professorat doctor
  2013 2014 2015 2016 2017
Total Professorat doctor  201 205 218 237 256

Total professorat doctor equivalent temps complet (ETC)

195.9 199.8 210.9 227.4 244
% Professorat doctor 79.4% 78.2% 82.3% 84.6% 88.3%
% Professorat doctor Acreditat 69% 70% 76% 76% 78%
% Doctor que treballa a la mateixa universitat en la que ha obtingut el doctorat 14% 15% 15% 15% 15%
% Doctor que treballa a una universitat en la mateixa comunitat d’obtenció del doctorat 85% 86% 87% 86% 85%
% Doctor que treballa a una universitat en el mateix país d’obtenció del doctorat 94% 94% 95% 94% 94%

Distribució del professorat per categoria
  2013 2014 2015 2016 2017
% Catedràtic 3.6% 3.1% 2.6% 2.5% 2.4%
% Agregat 50.6% 48.9% 49.8% 47.9% 49.0%
% Professor 32.4% 30.9% 33.6% 32.5% 22.4%
% Ajudant 10.7% 10.7% 6.8% 7.9% 3.8%
% Associat 2.8% 6.5% 6.8% 8.9% 7.6%
% Emèrit     0.4% 0.4% 0.3%

 

 

Professorat per estudis

Total professorat 2013 2014 2015 2016 2017
Estudis d'Arts i Humanitats_AiH 45 47 46 46 45
Estudis de Ciències de la Salut_CS 8 11 15 20 17
Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació_CIC 27 27 26 27 29
Estudis de Dret i Ciència Política_DCP 31 32 36 37 37
Estudis d'Economia i Empresa_EiE 42 41 40 41 43
Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació_IMT 59 62 57 61 62
Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació_PCE 40 41 44 47 52
 IN3  1 1 1 1 1

 

Personal docent col·laborador

La UOC es dota d'una xarxa de personal docent col·laborador que contribueix àmpliament al desenvolupament de l'activitat acadèmica de la Universitat.

La denominació legal de “Personal Docent Col·laborador” és una figura reconeguda a la Llei 3/1995, de 6 d’abril de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya i al Decret 273/2003 pel qual s’aproven les normes d’ordenació i funcionament de la UOC.

La prestació de serveis que realitza el personal docent col·laborador és complementària a la seva activitat principal i  és desenvolupada  amb autonomia organitzativa.

►Professor col.laborador o professora col.laboradora

L’acció docent en l'àmbit d'una assignatura forma part dels elements del model pedagògic de la UOC. Donat un pla docent, un material, un campus i una metodologia, es realitza l’atenció docent mitjançant accions relacionades amb les bústies individuals, les bústies col·lectives, la dinamització de l’aula, el seguiment i l’avaluació continuada dels estudiants i les propostes de millora de l’assignatura.

La funció del professor/a col.laborador/a implica accions relacionades amb l'atenció docent individualitzada i col·lectiva dels estudiants i el seguiment del seu aprenentatge durant el semestre.

Quin és el paper del professor col·laborador en el model pedagògic de la UOC?  

►Tutor o tutora

La tutoria en l'àmbit d'una titulació forma part del model pedagògic de la UOC. El/la tutor/a acull el nou estudiant, l'orienta acadèmicament en tots els aspectes relacionats amb el programa formatiu i li dóna suport en el desenvolupament d'habilitats per a moure's amb la màxima eficàcia pel Campus Virtual. Així mateix, l'ajuda a conèixer la gamma d'oportunitats que la vida universitària posa al seu abast. En definitiva, facilita la integració de l´estudiant a la comunitat universitària d'una manera personalitzada.

A més a més, el/la tutor/a realitza el seguiment de l’activitat acadèmica de l’estudiant, li dóna orientacions generals i l’aconsella, de forma individualitzada, sobre el progrés dels seus estudis durant el procés formatiu vinculat a la universitat. També li resol els dubtes o consultes que l’estudiant li pugui formular.

Nombre de Personal Docent Col.laborador segons tipologia contractual
  2013-14 2014-15 2015-16

La UOC formalitza la col·laboració docent encarregada, per al període docent determinat, de manera que s’estableixen diferents instruments de formalització segons cada cas particular:

Conveni de col·laboració interuniversitari: l’activitat principal del col·laborador és, com a docent, a una de les universitats amb què la UOC té signat un conveni de col·laboració interuniversitari.

Contracte civil de prestació de serveis: l’activitat principal del col·laborador és, com a professional, per compte d’altri o per compte propi.

   
Personal docent col.laborador inclós en convenis interuniversitaris  662 795 716

Personal docent col.laborador amb contracte civil de prestació de

serveis professionals

2.595 2.542 2.699
Distribució del Personal docent col.laborador per tipus i sexe
Tipus 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Professorat col.laborador 3.146 3.067 2.991 3.032
Homes 57.2% 56.4%º 55.1% 54.5%
Dones 42.8% 43.6% 44.9% 46.5%
Tutors 476 489 463 489
Homes 49.4% 48.5% 46.4% 54.8%
Dones 50.6% 51.5% 53.6% 45.2%