• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Indicadors de rendiment i satisfacció
Resultats de satisfacció

La Universitat Oberta de Catalunya garanteix, fent ús de la confiança que la societat li atorga en la seva gestió autònoma, que les seves actuacions asseguren l’assoliment dels objectius associats a la formació que imparteix. Per a aconseguir aquest objectiu i perquè creiem que l’opinió, els suggeriments i els comentaris de tota la comunitat universitària són importants, la Universitat disposa de mecanismes, eines i personal amb la missió de recollir la satisfacció de tots els grups d’interès, tal com recull el Manual de qualitat en la directriu 6: Anàlisi i utilització dels resultats d’acord amb els requisits de l’espai europeu d’ensenyament superior.

D’aquesta manera garantim la revisió i millora de la qualitat dels ensenyaments i la institució en general.

Resultats i difusió

A partir dels mecanismes de mesura de la satisfacció dels estudiants, la UOC elabora periòdicament informes amb l’objectiu de:

  • Comunicar-los a tots els nivells: aula, assignatura, programa, estudi i Universitat.
  • Donar suport a la millora contínua, incorporant els resultats en el procés de seguiment de les titulacions.
  • Difondre els resultats a tots els grups d’interès.

Aquests informes es difonen a tots els responsables acadèmics i de gestió per a prendre decisions per a millorar la qualitat de les titulacions. Alhora, els estudiants poden demanar els informes que sol-licitin per mitjà del seu òrgan de representació, que són les comissions d’estudiants. Les nostres eines i processos interns garanteixen la confidencialitat en les respostes rebudes.

Què opinen els estudiants?

Amb una metodologia 100% en línia, la UOC mesura la satisfacció dels estudiants pel que fa a:

  • Grau de satisfacció dels estudiants que s’han incorporat a la UOC: Es recullen les motivacions i expectatives sobre el programa de formació i s’avalua la satisfacció pel procés d’informació i matriculació. [Qüestionari]
 
INDICADOR  

Curs 2011/12

Curs 2012/13

Curs 2013/14

Curs 2014/15 Curs 2015/16 Curs 2016/17

Sumatori de les respostes "Satisfet" i "Molt satisfet" en una escala de valoració d'1 a 5

Veure dades per titulació [excel]

Veure dades per titulació [pdf]

   
Satisfacció amb els mecanismes d'informació Universitat 86,1% 90,7% 77,1% 79% 74,9% 80,9%
Graus 89,1% 91,3% 78,1% 80,1% 76,9% 82,4%
Màsters Universitaris 83,6% 88,5% 74.3% 81,2% 71,2% 78,2%
Satisfacció amb el procés de matriculació Universitat 78,0% 81,9% 79,6% 78,2% 74,1% 74,2%
Graus 89,3% 88,1% 81,3% 79,6% 75,1% 75,6%
Màsters Universitaris 84,1% 84,3% 74,9% 78% 72,2% 71,7%
  • Grau de satisfacció dels estudiants per la docència rebuda: Es recull la satisfacció per l’assignatura, l’acció docent, els recursos d’aprenentatge i el sistema d’avaluació al final de cada semestre. [Qüestionari]
 
INDICADOR  

Curs 2011/12

Curs 2012/13

Curs 2013/14

Curs 2014/15 Curs 2015/16 Curs 2016/17

Sumatori de les respostes "Satisfet" i "Molt satisfet" en una escala de valoració d'1 a 5

Veure dades per titulació [excel]

Veure dades per titulació [pdf]

   
Satisfació amb l'assignatura Universitat 78,4% 79,9% 77,9% 78,1% 75,9% 76,2%
Graus 79,1% 80,1% 77,7% 77,5% 76% 76,6%
Màsters Universitaris 75,5% 79,1% 78,6% 80,9% 75,3% 75,1%
Satisfacció amb l'acció docent Universitat 78,5% 79,9%

78,3%

78,6% 76,7% 75,4%
Graus 79,3% 80,3% 78,8% 78,4% 77,1% 75,9%
Màsters Universitaris 75,5% 79,1% 75,0% 78,7% 75,2% 74,3%
Satisfacció amb els recursos d'ensenyament-aprenentatge Universitat 70,5% 72,1% 70,2% 70,7% 70% 72,0%
Graus 71,9% 72,8% 69,9% 69,8% 69,7% 72,1%
Màsters Universitaris 68,0% 70,7% 72,2% 74,3% 70,9% 71,5%
Satisfacció amb el model d'avaluació Universitat 79,8% 75,5% 73,1% 78,2% 75,6% 74,7%
Graus 79,1% 75,2% 73,2% 77,3% 75,6% 75,1%
Màsters Universitaris 76,0% 74,9% 72,2% 81,2% 75,7% 73,8%
  • Grau de satisfacció dels estudiants al final del curs acadèmic: Es recull la satisfacció per la Universitat i el programa cursat al final del curs acadèmic. [Qüestionari]
 
INDICADOR  

Curs 2011/12

Curs 2012/13

Curs 2013/14

Curs 2014/15

Curs 2015/16 Curs 2016/17

Sumatori de les respostes "Satisfet" i "Molt satisfet" en una escala de valoració d'1 a 5

Veure dades per titulació [excel]

Veure dades per titulació [pdf]

   
Satisfacció amb el curs Universitat 88,5% 79,4% 77,2% 75,4% 75,8% 74,5%
Graus 89,1% 80,0% 77,8% 78,8% 77,2% 78,0%
Màsters Universitaris 83,2% 75,3% 73,5% 78,1% 71,8% 66,0%
Recomanaria estudiar a la UOC a una persona coneguda i/o familiar Universitat 86,6% 81,3% 78,5% 77,0% 74,6% 73,8%
Graus 86,7% 82,2% 79,2% 77,6% 76,2% 77,6%
Màsters Universitaris 79,8% 75,9% 74,1% 74,4% 70,1% 64,2%
  • Grau de satisfacció dels graduats per la formació rebuda: Es recull la satisfacció final per la formació rebuda, l’impacte personal i professional de la formació i les expectatives laborals, al final de la titulació. [Qüestionari]
 
INDICADOR  

Curs 2011/12

Curs 2012/13

Curs 2013/14

Curs 2014/15 Curs 2015/16

Sumatori de les respostes "Satisfet" i "Molt satisfet" en una escala de valoració d'1 a 5

Veure dades per titulació [excel]

Veure dades per titulació [pdf]

 
Tornaria a triar la mateixa titulació Universitat 86,9% 87,9% 89,8% 87,5% 88%
Graus 85,7% 95,9% 90,2% 89% 89,6%
Màsters Universitaris 84,7% 82,5% 86,2% 86,1% 89,6%
Tornaria a triar la mateixa universitat Universitat 92,3% 93,3% 94,1% 92,1% 91,4%
Graus 93,9% 96,7% 91,1% 91,6% 92,4%
Màsters Universitaris 87,5% 84,3% 92,4% 88,6% 85,4%

 

[Recollida de la satisfacció durant el cicle de vida acadèmica de l'estudiant]

Què opina el professorat?

Amb una metodologia 100% online, la UOC recull la valoració dels docents col-laboradors sobre la docència i l’activitat a les assignatures que imparteix cada semestre.

 
INDICADOR

Curs 2011/12

Curs 2012/13

Curs 2013/14

Curs 2014/15 Curs 2015/16

Sumatori de les respostes "Satisfet" i "Molt satisfet" en una escala de valoració d'1 a 5

   
La majoria dels estudiants de l'assignatura han assolit els objectius d'aprenentatge fixats 91,6% 92,6% 82,2% s.d. 69'8%
Estic satisfet amb el curs acadèmic 86,9% 91,2% 91,4% s.d. 91,5%
Recomanaria a un amic o familiar estudiar a la UOC 96,1% 96,7% 91,7% s.d. 90,4%