• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Indicadors de rendiment i satisfacció
Resultats de satisfacció

La Universitat Oberta de Catalunya garanteix, fent ús de la confiança que la societat li atorga en la seva gestió autònoma, que les seves actuacions asseguren l’assoliment dels objectius associats a la formació que imparteix. Per a aconseguir aquest objectiu i perquè creiem que l’opinió, els suggeriments i els comentaris de tota la comunitat universitària són importants, la Universitat disposa de mecanismes, eines i personal amb la missió de recollir la satisfacció de tots els grups d’interès, tal com recull el Manual de qualitat en la directriu 6: Anàlisi i utilització dels resultats d’acord amb els requisits de l’espai europeu d’ensenyament superior.

D’aquesta manera garantim la revisió i millora de la qualitat dels ensenyaments i la institució en general.

Resultats i difusió

A partir dels mecanismes de mesura de la satisfacció dels estudiants, la UOC elabora periòdicament informes amb l’objectiu de:

  • Comunicar-los a tots els nivells: aula, assignatura, programa, estudi i Universitat.
  • Donar suport a la millora contínua, incorporant els resultats en el procés de seguiment de les titulacions.
  • Difondre els resultats a tots els grups d’interès.

Aquests informes es difonen a tots els responsables acadèmics i de gestió per a prendre decisions per a millorar la qualitat de les titulacions. Alhora, els estudiants poden demanar els informes que sol-licitin per mitjà del seu òrgan de representació, que són les comissions d’estudiants. Les nostres eines i processos interns garanteixen la confidencialitat en les respostes rebudes.

Què opinen els estudiants?

Amb una metodologia 100% en línia, la UOC mesura la satisfacció dels estudiants pel que fa a:

  • Grau de satisfacció dels estudiants que s’han incorporat a la UOC: Es recullen les motivacions i expectatives sobre el programa de formació i s’avalua la satisfacció pel procés d’informació i matriculació. [Qüestionari]
 
INDICADOR   2014/15 2015/16 2016/17

Sumatori de les respostes "Satisfet" i "Molt satisfet" en una escala de valoració d'1 a 5

Veure dades per titulació [Infografia]

Satisfacció amb els mecanismes d'informació Universitat
79%
74,9%
80,9%
Graus
80,1%
76,9%
82,4%
Màsters Universitaris
81,2%
71,2%
78,2%
Satisfacció amb el procés de matriculació Universitat
78,2%
74,1%
74,2%
Graus
79,6%
75,1%
75,6%
Màsters Universitaris
78%
72,2%
71,7%
  • Grau de satisfacció dels estudiants per la docència rebuda: Es recull la satisfacció per l’assignatura, l’acció docent, els recursos d’aprenentatge i el sistema d’avaluació al final de cada semestre. [Qüestionari]
 
INDICADOR   2014/15 2015/16 2016/17

Sumatori de les respostes "Satisfet" i "Molt satisfet" en una escala de valoració d'1 a 5

Veure dades per titulació [infografia]

Satisfació amb l'assignatura Universitat
78,1%
75,9%
76,2%
Graus
77,5%
76%
76,6%
Màsters Universitaris
80,9%
75,3%
75,1%
Satisfacció amb l'acció docent Universitat
78,6%
76,7%
75,4%
Graus
78,4%
77,1%
75,9%
Màsters Universitaris
78,7%
75,2%
74,3%
Satisfacció amb els recursos d'ensenyament-aprenentatge Universitat
70,7%
70%
72,0%
Graus
69,8%
69,7%
72,1%
Màsters Universitaris
74,3%
70,9%
71,5%
Satisfacció amb el model d'avaluació Universitat
78,2%
75,6%
74,7%
Graus
77,3%
75,6%
75,1%
Màsters Universitaris
81,2%
75,7%
73,8%
  • Grau de satisfacció dels estudiants al final del curs acadèmic: Es recull la satisfacció per la Universitat i el programa cursat al final del curs acadèmic. [Qüestionari]
 
INDICADOR  

2014/15

2015/16 2016/17

Sumatori de les respostes "Satisfet" i "Molt satisfet" en una escala de valoració d'1 a 5

Veure dades per titulació [infografia]

Satisfacció amb el curs Universitat
75,4%
75,8%
74,5%
Graus
78,8%
77,2%
78,0%
Màsters Universitaris
78,1%
71,8%
66,0%
Recomanaria estudiar a la UOC a una persona coneguda i/o familiar Universitat
77,0%
74,6%
73,8%
Graus
77,6%
76,2%
77,6%
Màsters Universitaris
74,4%
70,1%
64,2%
  • Grau de satisfacció dels graduats per la formació rebuda: Es recull la satisfacció final per la formació rebuda, l’impacte personal i professional de la formació i les expectatives laborals, al final de la titulació. [Qüestionari]
 
INDICADOR   2014/15 2015/16

2016/17

Sumatori de les respostes "Satisfet" i "Molt satisfet" en una escala de valoració d'1 a 5

Veure dades per titulació [infografia]

Tornaria a triar la mateixa titulació Universitat
87,5%
88%
85,6%
Graus
89%
91%
87,4%
Màsters Universitaris
86,1%
85,4%
84,1%
Tornaria a triar la mateixa universitat Universitat
92,1%
91,4%
89,8%
Graus
89%
92%
93,5%
Màsters Universitaris
88,6%
89,6%
85,8%

 

[Recollida de la satisfacció durant el cicle de vida acadèmica de l'estudiant]

Què opina el professorat?

Amb una metodologia 100% online, la UOC recull la valoració dels professors col·laboradors sobre la docència i l’activitat a les assignatures que imparteix cada semestre.

 
INDICADOR

2015/16

2016/17

Sumatori de les respostes "Satisfet" i "Molt satisfet" en una escala de valoració d'1 a 5.

Estic satisfet amb el curs acadèmic
91,6%
91,8%
Recomanaria a un amic o familiar estudiar a la UOC
90,4%
90,7%