• Inici
  • /Indicadors de rendiment i satisfacció
  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Universitat Oberta de Catalunya Indicadors de rendiment i satisfacció

Els indicadors del sistema garanteixen la transparència i equitat en l'anàlisi de la informació de les titulacions i faciliten la rendició de comptes, en sintonia amb els referents europeus en matèria de qualitat en l'ensenyament superior.

L’estàndard 1.6. de l’ENQA diu "Les institucions han de garantir que recopilen, analitzen i utilitzen la informació rellevant per a la gestió eficaç dels seus programes d'estudi i altres activitats".

Aquesta rendició de comptes és un procés inherent a les activitats amb caràcter de servei públic cap als diferents grups d'interès:

  • Els gestors del govern, que han de destinar els recursos de manera eficient.
  • Les universitats, que han d'analitzar els resultats dels indicadors per millorar la qualitat dels programes formatius.
  • Els futurs alumnes, que es mereixen una oferta formativa de qualitat.
  • La societat en general, com a receptora dels professionals i investigadors que es formen a les universitats.

Els indicadors són els resultats de que disposa la universitat per analitzar i valorar la seva activitat i el grau d’assoliment establert en cadascun dels seus àmbits d’actuació. Són els mecanismes que disposen les universitats per abordar el seguiment de les titulacions i realitzar una anàlisi valorativa de la titulació, plantejat com una reflexió des d'una perspectiva acadèmica del funcionament de la pròpia titulació.

Els indicadors de docència que utilitza la universitat per la seva activitat i rendició de comptes són resultats acadèmics, resultats de satisfacció, resultats d'inserció. Fruit de l’anàlisi valorativa, la universitat defineix accions de millora.