Beques UOC per a la transformació digital dirigides a institucions educatives iberoamericanes

La UOC, compromesa amb la transformació digital de l'educació, s’adreça a les institucions d'educació superior, amb una convocatòria de beques específica de formació en l'àmbit de l'Educació i les TIC, l'Assegurament de la qualitat, i les Competències digitals, per a professionals de l'educació.

Termini de sol·licitud tancat.

Poden participar en aquesta convocatòria les universitats o institucions d'educació superior iberoamericanes, públiques o privades, reconegudes per l'administració competent d'un país iberoamericà.

D'entre les institucions participants, se’n seleccionaran 10, amb l'objectiu d'acompanyar-les en el seu procés de transformació digital, i alhora, cofinançar la formació d'un màxim de cinquanta professionals de la seva institució (personal docent i de gestió).

 

Els beneficis de les beques consisteixen en una bonificació del 45% de l'import total del curs de formació de cada professional.

La resta de l'import de la matrícula, no cobert per la beca atorgada, haurà de ser abonat per la institució.

La durada de la beca és d'un semestre. Serà aplicada durant el primer semestre del curs 2023-2024, que inicia docència l'octubre de 2023.

Les institucions que hi estiguin interessades han d'enviar un correu electrònic a global_access@uoc.edu amb les especificacions següents:

 • Assumpte del missatge: [Nom de la institució] - Beques per a institucions iberoamericanes

 • Cal adjuntar, en PDF, la documentació acreditativa següent del compliment dels requisits per concórrer a aquesta convocatòria:

Documentació obligatòria

 1. Còpia dels estatuts generals de l'entitat.

 2. Còpia del codi o número d'identificació fiscal de la institució.

 3. Còpia de l'acte administratiu o resolució per la qual es reconeix la universitat o institució d'educació superior per part de l'autoritat educativa competent que correspongui.

 4. Autorització del representant legal de la institució a la persona natural que presenti la sol·licitud de participació en nom de l'entitat.

 5. Declaració jurada de la institució per confirmar que està al dia de les seves obligacions laborals, tributàries i de qualsevol mena al país on se situï.

 6. Llista de les persones preseleccionades per la institució, amb la informació següent: noms i cognoms, nom de la facultat o unitat administrativa a la qual s'adscriu, càrrec que exerceix, curs en què es matricula, correu electrònic i telèfon. Aquesta llista ha de garantir la paritat de gènere en la preselecció de les beques entre el personal de la institució, que s'ha de mantenir en la selecció final.

Documentació no obligatòria (recomanable en cas de tenir-la)

 1. Si n'hi ha, còpia del pla estratègic, memòria o acta de la institució en què s'acrediti que la transformació digital és un objectiu institucional.

 2. Si n'hi ha, còpia del projecte educatiu institucional o el seu equivalent.

 3. Si n'hi ha, còpia del pla d'igualtat de la institució o el seu equivalent.

 4. Si n'hi ha, còpia del codi ètic o de conducta de la institució, a més de la política anticorrupció o el seu equivalent.

Important:

Tots els documents, en cas que estiguin en un idioma diferent del castellà o l'anglès, han d'incloure, a més, una traducció jurada.

 

 • 13 de setembre del 2023: data límit per lliurar la documentació sol·licitada.
 • 21 de setembre del 2023: publicació de la llista provisional de persones seleccionades a l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC.
 • Del 22 al 25 de setembre del 2023: termini de presentació d'al·legacions.
 • 28 de setembre del 2023: publicació de la llista definitiva de persones seleccionades a l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC.
 • Del 28 de setembre al 9 d'octubre del 2023: període de formalització de la matrícula 
 • 18 d'octubre del 2023: inici de la docència.

La docència a la UOC s'imparteix en línia i l’idioma de docència d’aquests cursos és el castellà.

L'activitat docent té lloc al Campus Virtual, un entorn virtual on trobaràs les aules, el teu espai personal i les eines necessàries per a l'estudi i la comunicació.

Per tenir més informació sobre el model educatiu fes clic aquí.

Pots consultar les bases legals de la convocatòria a l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC, a l'apartat Beques, ajuts i premis.

En cas de discrepància, la informació vàlida serà la que consti a les bases de la convocatòria publicades a l'e-tauler de la UOC.

Per què escollir la UOC?

Avalada pels nostres graduats i graduades

Un 85 % tornaria a triar la UOC.

Un 84 % està satisfet/a amb la titulació.

87.150

Estudiants

90 %

Estudia i treballa.

Reconeguda per les empreses.

Model educatiu

La UOC es caracteritza per un model educatiu propi, basat en una metodologia online de qualitat, que situa l'activitat de l'estudiant al centre. Amb nosaltres, l'estudiant aprèn de manera activa.

Premis internacionals

Avalen la nostra metodologia online la implicació en projectes de recerca, el compromís social i una trajectòria vinculada a l'e-learning de qualitat.

113.500

Graduades i graduats