Política de privacitat

Protecció de dades

El responsable del tractament de les dades de l’interessat és la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (d’ara endavant, «UOC»). Les dades de contacte de la UOC són les següents:

 • Adreça postal: Rambla del Poblenou, 154-156, Barcelona (08018)
 • Adreça electrònica: dpd_pd@uoc.edu

S’informa l’interessat que el Grup UOC ha nomenat un delegat de protecció de dades davant el qual pot posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat es pot posar en contacte amb el delegat de protecció de dades mitjançant les dades de contacte següents:

 • Adreça postal: Rambla del Poblenou, 154-156, Barcelona (08018)
 • Adreça electrònica: dpd@uoc.edu

Les dades personals de l’interessat es tracten amb la finalitat de:

 • Gestionar la matrícula de l’interessat. La gestió de la matrícula significa la realització de totes les gestions administratives que siguin necessàries amb aquesta finalitat, com ara:
  • l’accés, en què es revisa la documentació que aporta l’estudiant per tal que la validació que n’ha de fer la UOC sigui correcta;
  • l’atenció, en què es faciliten i es posen a disposició de l’estudiant els canals de comunicació amb la UOC,
  • la certificació, en què s’habiliten i es gestionen la possibilitat de l’estudiant de poder demanar certificacions relatives al seu expedient,
  • la posada a disposició de l’estudiant del Campus Virtual.

La matriculació de l’estudiant comporta la seva integració a la comunitat UOC.
A més, quan l’estudiant acaba els estudis, s’integra de manera automàtica a la comunitat Alumni.

 • Gestionar l’enviament d’informació a l’interessat sobre l’oferta formativa de la UOC en l’àmbit formatiu que ha triat i saber la seva opinió sobre la informació que li hem facilitat.
 • Gestionar l’enviament d’informació comercial referent a altra oferta formativa de la UOC en l’àmbit formatiu que s’ha triat, i també informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de la UOC com a institució i amb les celebracions i els reconeixements que s’hi porten a terme, mitjançant l’elaboració de perfils, tant per part de la UOC com de tercers.

Respecte a l’elaboració de perfils, informem que la UOC la fa servir amb l’únic objectiu de trobar persones que tinguin un comportament o uns interessos similars per a poder-los enviar informació sobre l’oferta acadèmica.

 • Gestionar la realització d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre altres temes, tant per part de la UOC com de tercers proveïdors o entitats amb els quals la Universitat tingui acords.
 • Enviar enquestes amb finalitats estadístiques de qualitat universitària.
 • Efectuar les transferències internacionals de dades amb la finalitat de gestionar i atendre els compromisos derivats del contracte de matrícula.

Les dades personals proporcionades per l’interessat es conserven atenent els aspectes següents:

 • Les dades corresponents a la matrícula es conserven durant el termini de vigència d’aquesta. Posteriorment, queden bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.
 • Les dades corresponents a la gestió de l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de la UOC en l’àmbit formatiu que s’ha triat es conserven durant el termini necessari a l’efecte de portar a terme aquesta activitat. Posteriorment, queden bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.
 • Les dades facilitades per l’interessat per a subscriure’s al servei d’informació sobre l’oferta formativa de la UOC es conserven fins que ell manifesti la seva voluntat de suprimir-les.
   

La base legal del tractament de les dades personals de l’interessat que es recullen és l’execució d’aquest contracte. En aquest sentit, l’interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a executar-lo, i en cas de no facilitar-nos-les, no serà possible formalitzar aquest contracte.

En relació amb els tractaments següents, la base legal és el consentiment de l’interessat, sempre que l’hagi donat prèviament:

 • Gestionar l’enviament d’informació a l’interessat sobre l’oferta formativa de la UOC en l’àmbit formatiu que ha triat i saber la seva opinió sobre la informació facilitada.
 • Gestionar la subscripció del servei d’enviament d’informació comercial sobre altra oferta formativa de la UOC en l’àmbit formatiu que s’ha triat, i també informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de la UOC com a institució i amb les celebracions i els reconeixements que s’hi porten a terme, mitjançant l’elaboració de perfils, tant per part de la UOC com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre altres temes.
 • Gestionar la realització d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre altres temes.

Aquests tractaments estan basats en el consentiment sol·licitat a l’interessat, sense que en cap cas la seva retirada condicioni l’execució del contracte en qüestió.

També hi ha consentiments la base legal dels quals és el compliment d’una obligació legal, com ara la cessió de dades per a finalitats estadístiques o de qualitat universitària.

Les dades personals de l’interessat poden ser cedides per la UOC als destinataris següents:

 • Empreses del Grup UOC: EducaciOnline, S.L., Oberta UOC Publishing i UOC Corporate.
 • Administracions públiques, quan ho estableixi així una disposició legal aplicable.
 • En cas que l’estudiant faci o vulgui fer estades o cursi o vulgui cursar assignatures en un altre centre d’estudis, sigui un centre universitari o una escola, incloent-hi els centres internacionals, aquest centre també pot ser destinatari de les dades de l’interessat a l’efecte de la gestió i la formalització de la matrícula o del conveni corresponent.
 • En cas que l’estudiant faci o vulgui fer pràctiques en empreses o organitzacions externes a la UOC, incloent-hi les entitats internacionals, aquestes empreses o organitzacions també poden ser destinatàries de les dades de l’interessat a l’efecte de la formalització i l’execució del conveni de pràctiques curriculars o extracurriculars corresponent.

Així mateix, s'informa l'estudiant que les seves dades personals poden ser cedides a professors col·laboradors o terceres entitats que no es trobin a l'Espai Econòmic Europeu (EEE), amb la finalitat de gestionar i atendre els compromisos derivats del present contracte. Aquestes transferències internacionals de dades només es realitzaran, d'acord amb l'article 49 del RGPD, si resulta necessari per a l'execució del contracte signat per l'estudiant o, en el seu cas, quan la UOC hagi sol·licitat el consentiment explícit de l'estudiant.

En tot cas, la UOC garantirà que la transferència de dades realitzada a professors col·laboradors o terceres entitats que no es trobin localitzades a l'EEE als països que compten amb un nivell de protecció equivalent a l'europeu es realitzi d'acord amb el criteri de la Comissió Europea, i quan s'hagi declarat que aquestes jurisdiccions no compten amb un nivell de protecció equivalent a l'europeu, la UOC adoptarà les corresponents salvaguardes mitjançant l'adopció de clàusules contractuals tipus, l'exigència d'adhesió al Privacy Shield o clàusules contractuals prèviament autoritzades per l'AEPD, amb les quals la UOC garantirà:

 • Que el tractament de les dades personals, inclosa la mateixa transferència, ha estat efectuat i continuarà efectuant-se de conformitat amb la legislació de protecció de dades aplicable.
 • Que ha donat les instruccions adequades perquè el tractament de les dades personals transferides ofereixi les garanties suficients pel que fa a les mesures de seguretat tècniques i organitzatives i es respecti el marc normatiu i els principis interns de la UOC.
 • Que aquestes mesures resulten apropiades per a protegir les dades personals transferides contra la destrucció accidental o il·lícita o la pèrdua accidental, l'alteració, divulgació o accés no autoritzats, o contra qualsevol altra forma il·lícita de tractament, i que alhora garanteixen un nivell de seguretat apropiat als riscos que comporta el tractament i la naturalesa de les dades que han de protegir-se, tenint en compte l'estat de la tècnica.
 • Que vetlla pel compliment d'aquestes mesures i per garantir que es portin a la pràctica.

Així mateix, l’interessat té dret a rebre les dades personals que l’incumbeixen, que prèviament ha facilitat a la UOC, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte i es faci per mitjans automatitzats.

L’interessat té dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixen siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim perseguit per la UOC o un tercer, inclosa l’elaboració de perfils, amb la finalitat que la UOC o una altra entitat del Grup UOC deixi de tractar les dades personals, llevat que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o les necessitin per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix, l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la formalització o l’execució d’un contracte entre la UOC o una altra entitat del Grup UOC i aquest, estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es basi en el consentiment explícit de l’interessat.

Finalment, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Les dades personals que tractem a la UOC, en cas de no procedir del mateix interessat, les obtenim de les fonts següents:

 • Empreses de gestió d’informació sobre graus, cursos, màsters, postgraus i altres estudis, les quals ens han cedit les dades de l’interessat per tal que puguem dur a terme el servei d’informació sobre la nostra oferta formativa.
 • Altres centres d’estudis, universitaris o escoles, inclosos centres internacionals, els quals ens han cedit les dades de l’interessat a l’efecte de gestionar i formalitzar la seva matrícula d’un grau, un curs, un màster, un postgrau o altres estudis de la UOC.


Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • En el cas d’empreses de gestió d’informació: dades d’identificació (nom, domicili, telèfon, etc.).
 • En el cas d’altres centres d’estudis: dades d’identificació (nom, domicili, telèfon, etc.), dades laborals i dades acadèmiques (trajectòria educativa, etc.).