DDDC: Pilot Democràcia Digital i Dades Comunes

Democràcia Digital i Dades Comunes és un procés participatiu pilot que té com a objectiu testejar una nova tecnologia que permetrà millorar la plataforma digital de participació Decidim i deliberar sobre les polítiques de dades del futur. Aquest pilot s’emmarca en el projecte europeu DECODE (Decentralized Citizen Owned Data Ecosystems), orientat a construir eines legals, tecnològiques i socioeconòmiques que ofereixin un major control a la ciutadanía sobre les seves dades i que permetin un major benefici comú d’aquestes. El pilot està liderat per l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona (IMI), amb la col·laboració de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya, Eurecat i Thoughtworks.

 Del 18/10/2018  al 01/04/2019

Quan

18/10/2018 - 22/02/2019

Organitza

Ajuntament de Barcelona. Col·laboren: grups de recerca CNSC (Tecnopolítica) i Dimmons de l'IN3, Eurecat i Thoughtworks

Programa

L'actual economia digital està marcada per la vigilància i la influència de grans companyies digitals i Estats sobre les vides de milions de persones. DECODE (Decentralized Citizen Owned Data Ecosystems) és un projecte europeu que busca desenvolupar eines tecnològiques, així com legals i socioeconòmiques, per donar a la ciutadania un major control sobre les seves dades i, d'aquesta manera, contribuir a la transformació de l'economia i les polítiques digitals actuals.

El pilot Democràcia Digital i Dades Comunes (DDDC) és un procés participatiu orientat a persones expertes i involucrades en l'economia digital, representants polítics, així com ciutadania en general, amb tres objectius principals: provar el nou sistema DECODE-Decidim, que permet signar peticions digitals de forma segura, privada, transparent i enriquida mitjançant dades; deliberar sobre regulació, política i economia de dades; i, finalment construir un procomú de dades experimental, definit per les idees i pràctiques provinents del propi procés participatiu. El pilot està liderat per l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona (IMI), amb la col·laboració de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya, Eurecat i Thoughtworks.

Aquest pilot participatiu tindrà una durada total de cinc mesos i es desenvoluparà en diverses fases, que estaran compreses entre el 18 d'octubre de 2018 i l'1 d'abril de 2019. Al llarg del mateix es duran a terme diferents trobades cara a cara, connectats amb l'activitat desenvolupada en la plataforma dddc.decodeproject.eu.

- La primera fase del procés estarà dedicada a l'elaboració d'un diagnòstic breu de l'estat de les regulacions, els models de governança i d'economia de dades, recolzat en els anàlisis desenvolupats prèviament en el context del projecte DECODE. Aquesta fase també inclourà el llançament d'una enquesta sociodemogràfica i de percepció sobre diversos assumptes de l'economia digital. Les dades d'aquesta enquesta permetran, en fases posteriors del procés, dissenyar accions comunicatives orientades a millorar la inclusividat del mateix.

- Durant la segona fase del procés es recolliran propostes per afrontar les problemàtiques recollides durant la fase de diagnòstic, incloent les derivades del treball previ en DECODE. Així mateix, es durà a terme una sessió d'anàlisi de les dades de l'enquesta sociodemogràfica lligada al disseny d'accions comunicatives per millorar la inclusió en el procés. Per a l'anàlisi s'usarà el visualitzador Barcelona Now (BCNNOW) desenvolupat per l'equip d'Eurecat.

- A la tercera fase, les propostes provinents de la fase prèvia seran posades a debat.

- Posteriorment, hi haurà un procés d'elaboració de les propostes i els resultats dels debats per part de l'equip DECODE i, potencialment, participants interessats.

- Els resultats de la fase d'elaboració seran, més tard, revisats per part de les persones participants.

- A continuació vindrà un moment central en el pilot: la recollida de suport als resultats del mateix utilitzant la tecnologia DECODE per a signatura segura i transparent (basada en tècniques d'encriptació i tecnologies de registre distribuït). Aquesta tecnologia, integrada amb DECIDIM, suposa un pas endavant en la construcció d'una democràcia en xarxa més segura, transparent i distribuïda.

- El procés acabarà amb una trobada de tancament i el llançament d'una enquesta que ajudarà a valorar la satisfacció de les persones participants amb el procés i la tecnologia DECODE.

Al llarg d'aquestes fases (especialment, a les trobades cara a cara), les discussions s'organitzaran entorn de tres eixos principals: aspectes legals, aspectes de governança i aspectes econòmics. Encara que els tres primers tenen clares connexions entre si, cadascun d'ells proporciona una aproximació diferent a la societat i l'economia digital. Un dels resultats del procés serà un document, llibre blanc o manifest participatiu en torn d'ambdues. Un quart eix del pilot, l'eix experimental, estarà dedicat a utilitzar i prendre decisions col·lectives en torn de la base de dades resultant de les dades (en particular, les dades sociodemogràfiques anonimitzades) compartides durant el pilot, constituint un procomú temporal que servirà per a millorar el propi procés deliberatiu, una pràctica que podria incorporar-se en processos de Decidim en el futur.

El pilot, per tant, tindrà diversos objectius complementaris. En primer lloc, servirà per provar la nova tecnologia DECODE-Decidim, millorant la infraestructura de Decidim per a la democràcia participativa. Permetrà desenvolupar un procés deliberatiu sobre regulació, governança i economia de dades obert a la ciutadania. També facilitarà experimentar amb un procomú de dades i amb l'ús d'aquest per millorar la inclusió.

Podeu trobar més informació als webs de la plataforma participatòria Decode i el projecte Decode, així com a Twitter:

@decodeproject

#DigitalDemocracy

#DataCommons

Confirmar assistència

Participa aquí en el procés!