Funcions i objectius

El Comitè d'Ètica de la Universitat oberta de Catalunya, constituït pel Consell de Govern d’aquesta universitat, actua al servei de la comunitat acadèmica i del personal investigador amb l'objectiu de garantir que es respecta la dignitat de les persones en els projectes de recerca que es fan a la universitat. Per a fer-ho, el Comitè ha de contribuir a la realització d’una recerca científica de qualitat que acompleixi les normes deontològiques, d’acord amb els acords i les declaracions internacionals i, també amb la legislació vigent sobre aquest tema.

Les funcions del Comitè d'Ètica les té encomanades la Comissió Permanent de la Comissió de Recerca i Innovació.

El Comitè s’ocupa de gestionar els processos administratius derivats de l’execució de projectes de recerca i la publicació de resultats: avalua els diferents procediments en curs, determina si l’avaluació és favorable o no i emet la resolució final.

Ha d’acollir consultes de la comunitat universitària sobre els temes propis del Comitè i ha d’elaborar i difondre informacions sobre matèries concretes o sobre aspectes especialment controvertits. A més és l’òrgan d’arbitratge davant els dubtes o conflictes que es puguin presentar en relació amb la integritat de la recerca. A més, ha de proposar els continguts mínims, la metodologia i el disseny de jornades o seminaris formatius per al personal investigador de la universitat en aquesta matèria.