Cobertura sanitària

Quin és el centre d'atenció primària (CAP) que tinc assignat?

El centre d'atenció primària (CAP) s'assigna en funció de la localització territorial del domicili o per pertinença a algun col·lectiu específic.

Segons el lloc on residiu, pertanyeu a una àrea bàsica de salut (ABS) determinada. Les ABS són unes demarcacions territorials que el CatSalut utilitza per organitzar els serveis d'atenció primària de la salut.

L'atenció primària de salut de la població d'una mateixa ABS està assignada a un equip d'atenció primària (EAP) format per metges generals, pediatres, odontòlegs, infermers, auxiliars d'infermeria, treballadors socials i personal no sanitari.

Documentació

Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent, o bé autoritzar el CatSalut perquè la consulti en línia a les administracions corresponents:

  1. Document identificador (DNI, NIE o passaport).
  2. Certificat d'empadronament, amb la data d'emissió inferior a tres mesos, en el cas que aquest municipi estigui inclòs en el llistat de poblacions connectades al padró municipal d’habitants en línia.
  3. Fotocòpia del document d'afiliació a la Seguretat Social (INSS).

Documentació que s’ha d’adjuntar presencialment:

  1. Fotocòpia del llibre de família (en el cas de les persones menors).
  2. Fotocòpia del document d'afiliació a la Seguretat Social (INSS).
  3. Certificat d'empadronament, amb la data d'emissió inferior a tres mesos, en el cas que aquest municipi no estigui inclòs en el llistat de poblacions connectades al padró municipal d’habitants en línia.

Taxes

No hi ha taxes associades al tràmit d’obtenció de la primera TSI.