Requisits acadèmics per a estudiants amb estudis oficials a l'Estat espanyol

Des d'aquesta pàgina pots consultar els requisits genèrics d'accés als estudis que t'interessin.

Per als programes de grau, màster universitari, màster en formació permanent, diploma d'especialització i diploma d'expert cal complir els requisits específics i obligatoris que pots trobar a la informació concreta de cada programa.

L'accés a les altres titulacions pròpies no està subjecte a requisits previs. 

Per a més informació, sol·licita l'accés i contacta amb el teu tutor

Opcions vàlides per a accedir a estudis de grau oficial

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol

Tinc un títol universitari oficial espanyol (diplomatura, grau, enginyeria o arquitectura tècnica, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, màster o doctorat).

Quina documentació cal presentar?

  • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
  • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.

La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Els programes de formació permanent subjectes a requisits d'accés són els programes de màster en formació permanent, diploma d'especialització i diploma d'expert. Per cursar un d'aquests programes cal tenir una titulació universitària oficial prèvia. En cas de no disposar d'un títol universitari oficial, s'hi podrà accedir si s'acredita experiència laboral o professional, amb nivell competencial equivalent al nivell de grau.

L'accés a les altres titulacions pròpies no està subjecte a requisits previs.

Per a accedir a aquests estudis no és necessari tenir una titulació oficial universitària. Tot i això, en alguns programes es recomana tenir uns coneixements previs. Consulta la informació en la fitxa del curs que t'interessi.

També et pot interessar...