Política de privacitat

UOC-EADA


El tractament de les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari és responsabilitat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (d'ara endavant, FUOC), amb NIF G-60667813 i domicili social situat a l'avinguda del Tibidabo, 39-43, de Barcelona. Si teniu qualsevol dubte sobre el tractament de la informació personal, podeu posar-vos en contacte amb la delegada de protecció de dades mitjançant els punts de contacte següents:

  • Correu electrònic: dpd@uoc.edu
  • Correu postal: avinguda del Tibidabo, 39-43, Barcelona, a l'atenció de la delegada de protecció de dades de la FUOC


Així mateix, també és responsabilitat de la Fundació Universitària EADA "Escola d'Alta Direcció i Administració" (d'ara endavant, EADA), amb NIF G-08902645 i domicili social situat al carrer d'Aragó, 204, de Barcelona. Si teniu qualsevol dubte sobre el tractament de la informació personal, podeu posar-vos en contacte amb el delegat de protecció de dades mitjançant els punts de contacte següents:

  • Correu electrònic: info@eada.edu
  • Correu postal: carrer d'Aragó, 204, Barcelona, a l'atenció del delegat de protecció de dades d'EADA
     

Les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari seran tractades per la FUOC i EADA amb la finalitat de donar resposta a les sol·licituds d'informació rebudes; addicionalment, la FUOC tractarà les dades per gestionar i donar informació relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la FUOC.

La FUOC també elaborarà perfils i farà una avaluació i un seguiment dels serveis oferts mitjançant estadístiques i enquestes de satisfacció.

Així mateix, en cas que es formalitzi la matrícula del pla formatiu al qual es vincula aquest formulari, tant la FUOC com EADA tractaran les dades per gestionar-lo i desenvolupar-lo.

Les dades personals seran tractades per la FUOC i EADA per a les finalitats indicades mentre siguin necessàries per a les gestions esmentades.

Acabat el període indicat, la FUOC i EADA conservaran les dades personals bloquejades durant el període en què se'n puguin derivar responsabilitats legals. Quan expirin aquestes responsabilitats, les dades personals s'eliminaran definitivament.

 

La base legal per donar resposta a les sol·licituds d'informació per part de la FUOC i d'EADA, així com per gestionar i lliurar informació relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la FUOC, és el consentiment.

 

Pel que fa a l'elaboració de perfils i l'avaluació i el seguiment dels serveis oferts mitjançant estadístiques i enquestes de satisfacció per part de la FUOC, és l'interès legítim.

En cas que es formalitzi la matrícula del pla formatiu al qual es vincula aquest formulari, la seva gestió i el seu desenvolupament per part de la FUOC i EADA té com a base legal l'execució d'un contracte.

La FUOC i EADA tracten les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, han implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, la pèrdua, l'accés il·lícit o l'alteració il·lícita. A l'hora de determinar aquestes mesures, s'han tingut en compte criteris com l'abast, el context i les finalitats del tractament, l'estat de la tècnica i els riscos existents.

La FUOC i EADA poden comunicar les vostres dades personals a tercers si és necessari per donar compliment a les obligacions legals que correspongui en cada cas.

La FUOC i EADA disposen de diversos proveïdors que les assisteixen en l'execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les dades personals.

Disposeu dels drets següents en matèria de protecció de dades

Dret En qué consisteix?
Dret d'accés Consultar de quines dades personals disposem.
Dret de rectificació Modificar les dades personals de què disposem quan siguin inexactes.

 

Dret d'oposició Sol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats concretes, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.
Dret de supressió Sol·licitar que eliminem les dades personals.
Dret de limitació Sol·licitar que limitem el tractament de les dades personals.
Dret de portabilitat Sol·licitar que us lliurem la informació de què disposem en un format informàtic
Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat competent Presentar una reclamació davant l'autoritat competent per defensar els vostres drets a través de la pàgina web https://apdcat.gencat.cat/ca/inici pel que fa a la FUOC i www.aepd.es pel que fa a EADA.

 

Per exercir aquests drets, n'hi ha prou que envieu una comunicació a la FUOC, bé per correu electrònic a l'adreça fuoc_pd@uoc.edu o bé per correu postal a l'adreça següent: avinguda del Tibidabo, 39-43, Barcelona (Espanya), amb la referència "Protecció de dades", o a EADA, bé per correu electrònic a l'adreça info@eada.edu o bé per correu postal a l'adreça següent: carrer d'Aragó, 204, Barcelona (Espanya). La sol·licitud haurà de contenir una còpia del vostre DNI o d'un altre document d'identificació equivalent, així com el contingut mínim previst a la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se us podrà requerir que l'esmeneu. L'exercici d'aquests drets és gratuït, si bé es podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.