Condicions generals de contractació

UOC-FJE

La contractació dels serveis acadèmics que s'ofereixen a la pàgina web https://fp.uoc.fje.edu/ca/ implica acceptar les condicions generals de contractació següents (d'ara endavant, «condicions generals»). Aquestes condicions generals estan disponibles per als estudiants en llengua catalana i espanyola.

Mitjançant l'acceptació de les condicions generals manifesteu:

  • Que sou una persona major d'edat i amb la capacitat jurídica necessària per contractar o, si escau, que disposeu de l'autorització del tutor legal per fer-ho.
  • Que heu llegit, enteneu i accepteu les condicions generals.

Aquestes condicions generals tenen per objecte la contractació dels serveis oferts mitjançant https://fp.uoc.fje.edu/ca/ de la Universitat Oberta de Catalunya (d'ara endavant, «UOC»), fundació que gestiona i ofereix cursos de formació de tipus no universitari, entre altres, i Jesuïtes Educació, fundació que ofereix formació bàsica, formació secundària i formació professional.

Les dades identificatives de la UOC figuren en el punt primer de l'avís legal que es pot trobar a la pàgina https://www.uoc.edu/portal/ca/_peu/avis_legal/index.html. Per la seva banda, les dades identificatives de Jesuïtes Educació consten a la pàgina web https://fp.uoc.fje.edu/ca/.

La UOC i Jesuïtes Educació ofereixen, a la pàgina web https://fp.uoc.fje.edu/ca/, serveis d'ensenyament a distància especialitzats en la formació professional i altres cursos que permeten accedir a formació oficial i superior, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional, principalment en el mercat espanyol i llatinoamericà.

La docència dels programes formatius s'imparteix en el seu Campus Virtual, d'acord amb una metodologia didàctica pròpia adreçada a respondre a les necessitats educatives de persones que es formen al llarg de la vida.

Les condicions generals estan subjectes al que disposen la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya; la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; el Reglament UE 2016/679, Reglament general de protecció de dades, i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

La UOC i Jesuïtes Educació poden modificar les condicions generals notificant-ho als estudiants amb l'antelació oportuna a fi de millorar els serveis oferts a la pàgina web https://fp.uoc.fje.edu/ca/. Mitjançant la modificació de les condicions generals que s'hi exposen, s'entén que es compleix el deure de notificació.

En tot cas, abans d'utilitzar els serveis oferts a la pàgina web, es recomana als estudiants que en consultin les condicions generals.

El procés de contractació-matriculació s'efectua amb la UOC en els terminis establerts en el seu calendari acadèmic, i es pot fer per mitjà dels canals establerts amb aquesta finalitat. L'estudiant accepta que la recepció per la UOC del full de matrícula degudament emplenat i signat implica la formalització de la matrícula.

Per poder formalitzar la matrícula, els estudiants han de complir tots els requisits que es preveuen per matricular-se en el programa formatiu corresponent. Els requisits de matriculació són els previstos en la normativa acadèmica dels estudis que pertoqui.

Una vegada completat el procés de matriculació, l'estudiant rep un missatge de correu electrònic de confirmació. Aquesta comunicació no implica que l'estudiant hagi estat admès, ja que l'admissió depèn del compliment de les condicions d'accés fixades per a cadascuna de les titulacions.

Així mateix, poc abans de començar el curs, l'estudiant rebrà des de la Secretaria Acadèmica un missatge de correu electrònic en què se l'informarà del nom d'usuari i de les claus d'accés al Campus Virtual.

L'estudiant s'ha de matricular de la totalitat del curs.

Els serveis contractats atorguen a l'estudiant el dret de cursar els projectes i seminaris del cicle formatiu en un termini màxim de cinc (5) semestres acadèmics, una sola vegada. L'ampliació d'aquest termini té un cost corresponent.

La inscripció a un projecte o seminari atorga a l'estudiant el dret de presentar-se a dues (2) convocatòries: ordinària i extraordinària. En el cas que les suspengui totes dues, s'ha de tornar a matricular del projecte o seminari en qüestió i n'ha d'assumir el cost corresponent.

La UOC es reserva la potestat d'anul·lar la docència de programes formatius per motiu de matriculació baixa. Si el programa formatiu s'anul·la per aquesta causa, s'ha de comunicar a tots els estudiants matriculats perquè puguin optar per la devolució de l'import abonat en concepte de matrícula o per la substitució per un altre programa formatiu. En aquest cas, si l'import de la matrícula és superior a l'import pagat inicialment, l'estudiant ha d'abonar la diferència i, viceversa, si l'import de la matrícula és inferior, la UOC ha de retornar la diferència.

L'estudiant pot exercir el dret de desistiment de la matrícula, sense cap mena de justificació ni penalització, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals, comptadors a partir de la data en què s'ha formalitzat la matrícula.

Per exercir el dret de desistiment, l'estudiant ha de fer la sol·licitud corresponent per mitjà dels canals que la UOC ha establert amb aquesta finalitat i ha de retornar els recursos per a l'aprenentatge que se li hagin enviat amb el precinte original a l'adreça que s'estableixi. El cost de la devolució dels recursos per a l'aprenentatge és a càrrec de l'estudiant.

La UOC ha de reintegrar a l'estudiant l'import de la matrícula abonat en un termini màxim de catorze (14) dies naturals, comptadors a partir de la data de recepció de la sol·licitud corresponent. La devolució es fa mitjançant un ingrés al compte corrent que l'estudiant ha proporcionat prèviament.

En tot cas, només es farà la devolució de l'import de la matrícula si l'estudiant ha retornat els recursos per a l'aprenentatge amb el precinte original i després de la confirmació definitiva que n'ha fet el pagament.

Un cop exercit, en el termini establert i en la forma escaient, el dret de desistiment, l'estudiant pot sol·licitar que es torni a activar la matrícula, de manera que es deixa sense efecte el desistiment. Aquesta sol·licitud s'ha de fer presentant el model normalitzat previst per la UOC, i sempre abans de començar el curs. La matrícula és personal i intransferible, i els drets que se'n deriven no es poden traspassar a una tercera persona.

La UOC i Jesuïtes Educació no assumeixen cap responsabilitat per la no execució o el retard en l'execució de qualsevol de les obligacions contretes en virtut de les condicions generals si la manca d'execució o el retard fossin conseqüència d'un supòsit de força major o cas fortuït.

L'estudiant pot fer reclamacions, suggeriments o comentaris en els canals d'atenció a l'estudiant que la UOC posa a la seva disposició.

Tots els programes formatius de la UOC es poden abonar per mitjà d'alguna de les formes i polítiques de pagament que s'indiquen en el full de matrícula.

Transcorreguts els catorze (14) dies previstos per exercir el dret al desistiment, comptadors des de la formalització de la matrícula, tant l'estudiant com qui es compromet com a pagador, si fos una altra persona, s'obliguen solidàriament a pagar la totalitat de l'import del curs contractat.

Amb l'incompliment de pagament d'una quota s'incorre en demora, i es faculta la UOC per reclamar la totalitat del deute, tant del vençut com del pendent. Així mateix, les despeses bancàries o de gestió que es puguin derivar de l'incompliment de l'obligació de pagament aniran a càrrec de les persones obligades.

En cas que no es produeixi el pagament en el termini previst, la UOC es reserva el dret de comunicar les dades relatives a l'impagament a l'ASNEF (Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit), entitat dedicada al registre d'incompliment d'obligacions.

S'informa que l'ús fraudulent de targetes de crèdit o la denegació de l'operació de cobrament per la causa que sigui dona dret a la UOC a rescindir la contractació del curs o del programa adquirit, sens perjudici de les responsabilitats civils i penals que se'n puguin derivar.

El fet de no pagar la matrícula, o algun dels seus fraccionaments, en els terminis de venciment establerts per a cada forma de pagament, pot donar lloc a la suspensió temporal dels drets de l'estudiant i, si escau, a l'anul·lació de la matrícula i dels efectes que hagi produït, sense dret a cap reintegrament, de conformitat amb el que preveu la normativa econòmica de la UOC.

La UOC exigeix, com a condició prèvia per fer una matrícula nova o expedir títols o certificats, el pagament de les quantitats pendents de qualsevol programa formatiu anterior i dels interessos de demora corresponents, si escau.

Els estudiants que es matriculin a la UOC aplicant un codi de descompte han de complir els requisits exigits per la UOC que donen dret a l'obtenció d'aquest benefici.

La UOC es reserva el dret de corroborar la concurrència d'aquests requisits i, en cas que comprovi que no es compleixen, pot anul·lar la matrícula o donar l'opció a l'estudiant d'anul·lar-la o de pagar l'import total del programa formatiu sense el descompte.

La UOC no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts a la seva pàgina web i al Campus Virtual, i queda exonerada de qualsevol mena de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats per la indisponibilitat dels serveis per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.

La UOC no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguin de titularitat seva i que, per tant, no pugui controlar.

A aquestes condicions generals, i a les relacions jurídiques que es puguin derivar d'aplicar-les i interpretar-les, els és aplicable la llei espanyola.

Per a la interpretació i l'aplicació d'aquestes condicions generals de contractació, les parts se sotmeten, amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de residència del consumidor i usuari.

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que les parts hagin d'efectuar en relació amb les condicions generals s'han de fer per escrit, i s'entén que es fan adequadament quan es lliuren en mà o bé s'envien per correu ordinari al domicili de l'altra part o a la seva adreça de correu electrònic, o bé a qualsevol altre domicili o adreça de correu electrònic que cada part indiqui a l'altra amb aquesta finalitat.