Política de privacitat

Butlletí de notícies de la UOC

El tractament de les dades personals captades mitjançant el present formulari és responsabilitat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, FUOC), amb NIF G-60667813 i domicili social situat a Barcelona, a l'avinguda del Tibidabo, 39-43. Si teniu qualsevol dubte sobre el tractament de la informació personal, podeu posar-vos en contacte amb la delegada de protecció de dades mitjançant els punts de contacte següents:

  • Correu electrònicdpd@uoc.edu.
  • Correu postal: avinguda del Tibidabo, 39-43, Barcelona, a l'atenció de la delegada de protecció de dades de la FUOC. 

Les dades personals captades mitjançant el present formulari es tracten amb la finalitat de gestionar la vostra subscripció al butlletí de notícies de la UOC (UOC News) i dur a terme la remissió de correus per via electrònica relatius al butlletí esmentat. 

La FUOC tractarà les dades per a la finalitat indicada fins que retireu el vostre consentiment prestat.

Quan acabi el període indicat, la FUOC conservarà les dades personals bloquejades durant el període del qual es puguin derivar responsabilitats legals. Quan expirin aquestes responsabilitats, les dades personals s'eliminaran de manera definitiva.

La base legal per al tractament de les dades personals és el seu consentiment, lliurement prestat mitjançant l'emplenament d'aquest formulari. 

En tot cas, podreu retirar en qualsevol moment el consentiment prestat a través dels mitjans indicats a l'apartat "Quins són els vostres drets?" d'aquest document.

La FUOC tracta les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l'hora de determinar aquestes mesures, s'han tingut en compte criteris com l'abast, el context i les finalitats del tractament, l'estat de la tècnica i els riscos existents. 

La FUOC pot comunicar les vostres dades personals a tercers si és necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin.

La FUOC compta amb diversos proveïdors que l'assisteixen en l'execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les vostres dades personals. 

Per a l'exercici dels drets que es detallen a continuació, n'hi ha prou que ens feu arribar una comunicació a Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, per qualsevol dels canals següents, amb la referència «Protecció de dades»:

  • Per correu electrònic a l'adreça fuoc_pd@uoc.edu.
  • Per correu postal a l'adreça de l'avinguda del Tibidabo, 39-43.

La sol·licitud ha de contenir còpia del vostre DNI o document d'identificació equivalent i també el contingut mínim que preveu la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se us podrà requerir que els esmeneu.

L'exercici dels drets següents és gratuït, si bé es podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.

Així mateix, si no voleu continuar rebent missatges de correu de la UOC, com ara butlletins informatius o comunicacions promocionals, us en podeu donar de baixa fent clic a l'enllaç situat a la part inferior de tots els nostres missatges.

Disposeu dels drets següents en matèria de protecció de dades:

Dret En què consisteix?
Dret d'accés Consultar quines dades personals tenim.
Dret de rectificació Modificar les dades personals que tenim quan siguin inexactes.
Dret d'oposició Sol·licitar que no tractarem les dades personals per a algunes finalitats concretes, a més de no ser objecte de decisions automatitzades.
Dret de supressió Sol·licitar que eliminem les dades personals.
Dret de limitació Sol·licitar que limitem el tractament de les dades personals.
Dret de portabilitat  Sol·licitar que us lliurem en un format informàtic la informació que tenim.
Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat competent Presentar una reclamació davant l'autoritat competent per defensar els vostres drets mitjançant el lloc web https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/.


Per exercir aquests drets, n'hi ha prou amb fer arribar una comunicació a la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya, bé per correu electrònic a l'adreça fuoc_pd@uoc.edu, bé mitjançant correu postal, a l'adreça següent: avinguda del Tibidabo, 39-43, Barcelona, amb la referència "Protecció de dades". La sol·licitud ha de contenir una còpia del vostre DNI o d'un altre document d'identificació equivalent, així com el contingut mínim previst per la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se us podrà requerir que l'esmeneu. L'exercici d'aquests drets és gratuït, si bé es podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.