Arts i Humanitats

Grau d'Humanitats (vigent)

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria  Memòria de la titulació (2017)
Verificació 

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2018)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2018)

Seguiment

2019-2020

2018-2019

Modificació (si s'escau)