Economia i Empresa

Màster universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria Memòria de la titulació (2011)
Verificació

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2011)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2011)

Seguiment del curs

2018-2019

2017-2018

2016-2017

Modificació (si s'escau)  
Acreditació Informe d'acreditació de l'agència avaluadora (2017)