Ciències de la Informació i de la Comunicació

Màster universitari de Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement a les Organitzacions

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria Memòria de la titulació (2012)
Verificació

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2013)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2013)

Seguiment del curs

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Modificació (si s'escau)