Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions

Màster universitari de Programari Lliure (en extinció)

Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria Memòria de la titulació (2008)
Verificació 

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2009)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2009)

Seguiment

Informes de seguiment de la titulació:

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Modificació (si s'escau)  
Acreditació