Arts i Humanitats

Màster universitari en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia / Technology-Mediated Language Teaching and Learning

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria Memòria de la titulació (2019)
Verificació

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2019)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2020)

Seguiment  
Modificació (si s'escau)