Arts i Humanitats

Màster universitari d'Estudis Catalans (en extinció)

Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria Memòria de la titulació (2013)
Verificació 

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2013)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2013)

Seguiment

Informes de seguiment de la titulació: 

2013-2014

Modificació (si s'escau)  
Acreditació