Arts i Humanitats

Màster universitari de Traducció i Tecnologies

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria  Memòria de la titulació (2020)
Verificació 

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2018)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2018)

Seguiment 2019-2020
Modificació (si s'escau) Informe de modificació de l'agència avaluadora (2020)