Ciències de la Salut

Màster universitari en Salut Planetària

 

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria

Memòria de la titulació (2021)

Verificació 

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2021)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2021)

Seguiment  
Modificació (si s'escau)