Economia i Empresa

Màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria  Memòria de la titulació (2014)
Verificació 

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2015)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2015)

Seguiment del curs

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Modificació (si s'escau)