Economia i Empresa

Màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa

 
Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria Memòria de la titulació (2014)
Verificació

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2014)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2014)

Seguiment del curs

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Modificació (si s'escau)