Escola de Doctorat

Programa de Doctorat de Salut i Psicologia

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria Memòria de la titulació (2019)
Verificació

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2019)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2019)

Seguiment 2020-2021
Modificació (si s'escau)  
Acreditació