Escola de Doctorat

Programa de Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria  Memòria de la titulació (2016)
Verificació 

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2013)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2013)

Seguiment

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Modificació (si s'escau) Informe de modificació de l'agència avaluadora (2016)
Acreditació Informe d'acreditació de l'agència avaluadora (2019)