Arts i Humanitats

Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art - Interuniversitari UOC/UdL

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria  Memòria de la titulació (2020)
Verificació 

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2015)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2015)

Seguiment del curs

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Modificació (si s'escau) Informe de modificació de l'agència avaluadora (2020)