Arts i Humanitats

Màster universitari d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria  Memòria de la titulació (2021)
Verificació 

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2012)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2012)

Seguiment del curs

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Modificació (si s'escau) Informe de modificació de l'agència avaluadora (2021)