Ciències de la Salut

Màster universitari de Salut Digital / eHealth

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria Memòria de la titulació (2021)
Verificació

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2018)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2018)

Seguiment

2020-2021

2019-2020

Modificació (si s'escau) Informe de modificació de l'agència avaluadora (2021)