Psicologia i Ciències de l'Educació

Màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i coaching en l'àmbit laboral

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria Memòria de la titulació (2015)
Verificació 

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2015)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2015)

Seguiment del curs

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Modificació (si s'escau)  
Acreditació Informe d'acreditació de l'agència avaluadora (2019)