Ciències de la Salut

Màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria Memòria de la titulació (2020)
Verificació

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2018)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2018)

Seguiment

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Modificació (si s'escau) Informe de modificació de l'agència avaluadora (2020)